Naar Jezus voorbeeld!

Op het moment van schrijven van dit bericht besef ik mij dat er heel verschillend op gereageerd kan worden. Dat mag.

Een paar dagen geleden waren we weer bij vrienden van ons om samen patat te eten. Jaren geleden moest er een tafel bij gezet worden omdat alle kinderen er toen nog bij waren. Een huis vol šŸ˜‰

Nu konden we makkelijk rond de eettafel zitten. De tijd gaat snel. Deze ontmoeting is een soort van traditie geworden die we graag koesteren. We kennen elkaar al jaren. Erg waardevol! We hebben dan ook al veel met elkaar meegemaakt. We spreken over van alles, ook over de bijbel, de zaken van Gods koninkrijk.

Aan het einde van de maaltijd, kort voor ons vertrek, kwamen we in gesprek over de huidige ontwikkelingen in de kerken en gemeentes in Nederland. Ook in combinatie met het Coronavirus dat rond gaat en de wereld in haar greep houdt. We zien kleine gemeentes worstelen met hun voortbestaan en we zien grote gemeentes zich verder uitbreiden. Sommige leiders van groeiende gemeentes zien we ook op de televisie in praatprogramma’s verschijnen. Ze worden uitgenodigd omdat ze verkondigen dat iedereen mag komen zoals hij of zij is. Iedereen is welkom. Dat vind ik een mooi statement.

Zoom ik verder in op deze ontwikkeling dan lees ik ook dat mensen die, laat ik het zo benoemen, anders in het leven staan dan ik, ook bepaalde taken, verantwoordelijkheden en titels ontvangen in steeds meer kerken en gemeentes.

Onze wereld verandert in een snel tempo. Man en vrouw, en hun onderlinge relatie zoals God dat bedoeld heeft vanaf de schepping, staan onder zware druk. Mannen gaan met mannen, vrouwen met vrouwen, je mag geslachtsloos zijn, je mag sleutelen aan je lichaam. Ook zie ik dat de mens verhard en egoĆÆstischer wordt. Dieren zijn regelmatig belangrijker dan mensen. Het milieu staat onder druk. We zijn op zoek naar medicijnen, DNA aanpassingen om het leven steeds maakbaarder te maken. Rijken worden rijker, armen worden armer. etc. etc.

Ook de kerk staat onder druk. Laat ik het zo zeggen: de gemeente van Jezus Christus staat onder druk. Jezus is bezig zijn gemeente klaar te maken. Maar is iedere kerk daar wel mee bezig? Is iedere christen daar wel mee bezig? Vele christenen geloven in Ć©Ć©n wereldkerk, dat die er moet gaan komen. EĆ©n wereldkerk hier op aarde. We moeten werken aan onze eenheid hier op aarde, wordt er gezegd. Om die eenheid te willen bereiken zie ik ontwikkelingen die m.i. er voor zorgen dat God, en dus ook Jezus, juist de kerk verlaten.

Die ontwikkelingen zijn in de ogen van de mensen die niet in God geloven mooie ontwikkelingen. Dan nodigen ze je uit om op de televisie in een talkshow te komen. Of dan krijg je op de Ć©Ć©n of andere wijze wel een podium op het Ć©Ć©n of ander social media platform. De kerk moet moderner worden, met zijn tijd mee is dan de slogan! Ik heb wel eens gehoord dat de kerk met de tijdgeest mee moet gaan? Welke geest is dat eigenlijk?

Wat wil ik nu zeggen? Ben ik hier tegen of hier juist voor? Ben ik tegen de mensen die anders zijn? Een ieder mag toch zijn zoals hij of zij is?

Ik durf te zeggen over mijzelf dat ik van ieder mens houd. Zou je een gesprek met mij hebben en we elkaars leven zouden delen, dan kan ik je vertellen dat ik op allerlei manieren met mensen in contact ben (geweest) die op hun manier worstelen met hun identiteit. Ook op een aantal vlakken die hierboven genoemd staan.

Zijn zoals je bent…

We gaan even terug in de tijd:

We lezen in (Lk. 5:29 NBG): En Levi richtte een grote maaltijd voor Hem ( Jezus) aan in zijn huis, en er was een grote menigte tollenaars en anderen, die met hen aan tafel waren.

Ergens anders staat deze tekst:

(Jn. 8:3-5 NBG): 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeƫn brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: 4 Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?

Jezus begaf zich tussen de mensen. Hij lag aan bij tollenaars, hij zocht de mensen op. Zieken, armen, weduwen en wezen, de werkende mens. Mensen zochten Hem ook op of werden bij Hem gebracht. Met verschillende motieven. Jezus ging uit en trok rond. Hij doorzag de harten van de mensen. Kende hun gedachten en verlangens. Of ze echt waren of niet. Jezus kent ook het plan van God met de mens, Gods schepping. Man en vrouw.


Over Zacheus, de oppertollenaar staat geschreven:

5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: ZacheĆ¼s, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. 6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. 8 Maar ZacheĆ¼s ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 9 En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. (Lk. 19: 5-10 NBG)


De overspelige vrouw antwoordde Jezus op zijn vraag: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?

En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer! (Jn. 8:11 NBG).

Het verhaal dat de schriftgeleerden en farizeeƫrs een vrouw bij Jezus brachten die betrapt was op overspel. Je kent het verhaal vast wel.

12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 13 De Farizeeƫn dan zeiden tot Hem: Gij getuigt van Uzelf, uw getuigenis is niet waar. 14 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga; maar gij weet niet, vanwaar ik kom of waar Ik heenga. 15 Gij oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand,
16 en indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft.
( Jn. 8:12-16 NBG)

Deze woorden volgen direct op het gesprek van Jezus met de overspelige vrouw.

Ik zie ontwikkelingen in de maatschappij waar veel mensen de dupe van zijn of worden. Er wordt van alles voorgeschoteld over je identiteit. Reclames worden vreemder. De maatschappij verandert in rap tempo. Gaan wij, als volgeling van Jezus, daar in mee? Zou God veranderen? Zou Jezus veranderen? Ik denk het niet. De satan doet er alles aan om het plan dat God heeft met mensen te doen mislukken. De mens, Gods schepping, staat onder druk. Ook zijn identiteit.

Waarin vind jij je identiteit? In wie vind jij je identiteit?

Bovenstaande twee momenten uit het leven van Jezus hier op aarde laten duidelijk zien wat voor een impact een ontmoeting met Jezus op je leven kan hebben. Ga heen en zondig niet meer! Ik veroordeel u niet! Of geef terug wat je een ander onrechtmatig hebt afgenomen. Twee voorbeelden van mensen die tegenover Jezus kwamen te staan, of werden gezet.

Het belang van mij, ons, de mens, is om te beseffen of we Jezus echt willen volgen. Dus alles achter ons laten wat niet aan God toebehoort of bij Zijn plan past. Dat is niet makkelijk. Ik weet dat uit ervaring.

Bij Jezus mag je komen zoals je bent, om vervolgens te mogen zien wie je mag worden in Hem! En Hij helpt je daar bij, dat weet en geloof ik zonder twijfel. Wordt niet gelijk aan de wereld met al zijn ontwikkelingen, ook al lijken die bij je te passen en je ruimte te geven.

Paulus zegt het duidelijk:

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Rom. 12:2 NBG)

De Willibrordvertaling vertaalt het zo

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. (Rom. 12:2 W78)

In staat zijn en erkennen wat de wil van God is, dwars door alles wat er op je afkomt. Niet eenvoudig, maar wel erg belangrijk. Kijk diep in je hart, kies en doe wat God van je vraagt:

Volg Jezus! Liefdevol en barmhartig! Dan weet je wat het beste voor je is. Welke weg kies je?

22 december 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s