S |

Op dit gedeelte van de site wil ik dieper ingaan op de letters van DSCPL:

De S in het woord Discipel wil ik gebruiken om dieper in te gaan op de volgende onderwerpen: Staan – Schuilen – Steunen – Studeren

(Scrol gewoon door naar beneden, er is een boel te ontdekken)

S = Staan:

In de Van Dale vind je diverse betekenissen van het woord Staan. De eerste en meest herkenbare is:

Staan: (stond, heeft gestaan

In opgerichte houding op de voeten rusten: op wacht staan; ergens voor staan: tot alles in staat zijn, geen scrupules kennen; hij staat te dromen droomt voortdurend; zich staandehouden niet bezwijken onder moeilijkheden; iets staande houden blijven beweren.

In deze uitleg staan een aantal betekenissen waar in het discipelschap, het volgen van Jezus, wat mee gedaan kan worden. Jezus leert ons namelijk om recht op te (blijven) staan. Ondanks tegenslagen blijven staan. Op wacht blijven, beschermen hetgeen je al geleerd en jezelf eigen gemaakt hebt. We mogen blijven proclameren, uitspreken een zoon van Hem te zijn. Je moet je niet laten intimideren.

Dat is niet altijd makkelijk. Maar Jezus bleef ondanks verdrukking en vervolging staan voor Zijn opdracht. Hij had het grotere plan van Zijn Vader voor ogen en stelde dat boven alles.

Het kan soms in één keer gaan stormen. Wat dan? Wat moet je dan doen? Jezus voorbeeld leert ook dat we mogen schuilen of dat we de storm aan mogen spreken.

bijbeltekst: Lucas 8: 22 – 25

22 En het geschiedde op een van die dagen, dat Hij in een schip ging met zijn discipelen, en Hij zeide tot hen: Laten wij oversteken naar de overkant van het meer; en zij staken van wal. 23 En terwijl zij varende waren, viel Hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en zij kregen water in en verkeerden in nood. 24 Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. 25 En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Persoonlijk zie ik deze storm niet als een toevallig natuurverschijnsel. De storm werd m.i. door de tegenpartij van God en dus Jezus veroorzaakt om Jezus en de discipelen tegen te werken, te intimideren, bang te maken.  Want, in vers 22 staat dat Jezus voorstelt om over het meer naar de overkant te gaan. De satan probeert Hem tegen te werken.

Twee punten springen voor mij uit dit stuk en mogen we leren ons eigen te maken. Niet door een trucje toe te passen, maar door steeds meer en meer afgestemd te zijn op God onze Vader. Dat Zijn Heilige Geest dat in ons bewerkt. Dat onze relatie met God steeds hechter wordt en dieper gaat.

  1. Jezus sliep…Hij werd niet overvallen door de storm. Hij is zich bewust van zijn tegenstander maar laat zich niet intimideren. Nooit. Hij ervaart rust en vrede. Ten diepste.
  2. Waar was uw geloof?  Waarom bleef je niet staan? Dat is een vraag die ik ook wel eens aan mijzelf stel. Waar is mijn geloof? En…wat is mijn geloof? Geloof in God en Jezus en vertrouw op Hen.

Als je verder leest dan zie je dat Jezus op weg was naar het land der Gerasenen. Daar drijft hij Legioen uit (vele boze geesten) die in de bezetene daar waren gevaren. Ik snap nu ook de storm op het meer.  Satan wilde niet dat Jezus hier naar toe ging.

Wees je bewust dat je een kind van God bent. Laat je niet intimideren door omstandigheden. Kijk verder, naar de overkant. Kijk naar wie er zich achter de storm verschuilt. Jezus heeft ons macht gegeven te heersen over onze tegenstander. Gebruik die macht. Wees je bewust van je positie. Blijf staan en heb geloof!

Terug naar de Van Dale: Sta op wacht, blijf alert! Blijf staan voor God en ken geen medelijden met je geestelijke tegenstander die het wil laten stormen in je leven. Blijf staan voor God en Jezus. Door Gods Geest in jou (doop in Heilig Geest) mag je kracht, rust en vrede ervaren.

Wees niet bang, God is voor jou! Wie zal dan tegen jou zijn?

januari 2017

——————————————————————————————————————

S = Schuilen

Behalve te mogen blijven staan voor wie we zijn in Christus en dat we het Zoonschap in ons leven ten volle tot bloei mogen laten komen, mogen we ook leren om te schuilen bij God onze Vader en Jezus Christus zijn Zoon.

De S staat ook voor schuilen. Er is veel te vinden in de bijbel over het schuilen. Het schuilen tegen aanvallen; het schuilen wanneer je vlucht; het schuilen bij God. David is dan degene waar ik gelijk aan denk. Zijn psalmen schrijven daar ook over.

Mensen die op de vlucht zijn zoeken vaak een schuilplaats. ( Ergens anders op de site staat een stukje over het boek: De Schuilplaats, van Corrie ten Boom). Mensen die het alleen niet meer zien zitten zoeken een schuilplaats. Mensen die moe en uitgeput zijn, die het niet meer weten, die zich alleen en eenzaam voelen. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid…

Psalm 91 (90) Naard. vert.

1 Wie zetelt in het geheim van de Hoogste, in de schaduw van de Overmachtige overnacht,

2 zeggen zal hij tot de Ene: mijn toevlucht en mijn bastion, mijn God: ik weet mij veilig in hem! 3 want hij zal je ontrukken aan het klapnet van een vanger, aan pest en verderf. 4 Met zijn wieken geeft hij je bedekking, onder zijn vleugels vind je toevlucht, lijfscherm en schutsmuur is zijn trouw!

 

Heb je een schuilplaats nodig, of ben je er één?

Als discipel van Jezus kan je het wel eens moeilijk hebben. Het lijkt alsof alles rondom je veranderd is. Door je keuze om Jezus te volgen en je “oude leven” los te laten, kan het zijn dat je je eenzaam voelt, niet begrepen. Soms misschien wel onder druk gezet omdat het “oude leven” aan je trekt. In je denken of misschien wel door mensen en omstandigheden heen. Dat is niet altijd makkelijk.

Eem schuilplaats, een plek waar je je veilig en beschermd voelt is dan de plek waar je naar verlangt. Bovenstaande bijbeltekst is een bekende tekst. Deze Naardense vertaling geeft een wat andere vertaling, verwoording. Wij mogen ons veilig weten in God. Zijn trouw is onze bescherming! Zoek God op als je moeite ervaart. Maak die stap. Vind in Hem een schuilplaats. Ook Jezus mogen we aanroepen. Hem vragen met je te strijden. Je hemel schoon te maken van degene die je benauwen.

Het kan ook helpen om naar een goede vriend of vriendin te gaan, of je partner en ook daar een plaats te vinden waar je mag schuilen, even van je af praten, je strijd, moeite of verdriet delen en dan samen met die persoon een toevlucht nemen bij God. Laat je niet in een isolement drukken waardoor je geen contact met God of je medemens opneemt. Dat wil satan namelijk, maar put kracht en neem contact op. Ga schuilen.

Een schuilplaats zijn.

Wat ik mooi vind is dat God ook mensen een schuilplaats laat zijn. Zo help je de ander. Dat kan in geestelijke maar ook in natuurlijke noodsituaties. Strek je als discipel uit naar je medemens. Probeer in Gods naam en onder Jezus’ leiding een schuilplaats te zijn.

11/08/2017

——————————————————————————————————————

S = Steunen:

Steunen is een bijzonder woord. Op wie steun jij? En wie mag jij steunen? Steun ontvangen en een steun zijn. Soms zijn er tijden dat je even wilt steunen. Wees je dan bewust bij wie je steun zoekt.

psalm 145: 14-16 (HSV):  De Heere ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd. U doet Uw hand open en verzadigd al wat leeft, naar Uw welbehagen.

Naard. vert: Pal staat de Ene voor al wie vallen, voor alle gekromden is hij het die opricht. Reikhalzend richten allen hun ogen naar u; gij zijt het die aan hen eten geeft op zijn tijd. Steeds opent gij uw hand, en al wat leeft verzadigt gij met welbehagen.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zit ik op een camping, letterlijk een paar meter van de Franse rivier de Dordogne. Ik heb uitzicht op een oude Franse brug.

07020015

Dikke steunpilaren staan onder de brug. Mensen en auto’s gaan er over heen. Die pilaren zijn noodzakelijk. De architect heeft nauwkeurig berekend hoeveel die brug kan dragen en hoe deze gebouwd moet worden.

Ik moet dan, behalve dat God ons wil ondersteunen zoals hierboven in psalm staat, ook denken aan Jezus Christus, de hoeksteen op wie God Zijn gemeente bouwt. dat doet Hij nu al. Deze hoeksteen is onwankelbaar.

 

 

verder uitwerken: steunen op Jezus, bouwen op Hem, in moeilijke en minder moeilijke tijden

En een steun zijn…

11/08/2017

——————————————————————————————————————

S = Studeren:

Het boek Spreuken staat vol met uitspraken over onder andere wijsheid en dwaasheid.

spreuken 9:10 springt er voor mij uit:

Aanvang van wijsheid is ontzag voor de Ene,- kennis van heilige zaken betekent verstand ( uit de Naardense vertaling)

Ontzag voor God, daar begint het dus bij…

Ik ken mensen die zich niet erg verdiepen in Gods woord en hun geestelijke voeding, “wijsheid”, vooral halen uit wat er zondag’s vanaf de kansel gesproken wordt. De dominee heeft ervoor geleerd en zal het dus wel weten. Ik ken ook mensen die alle “trends en ontwikkelingen” in de kerkelijke wereld onderzoeken en misschien wel volgen.  Van bijna niets zelf onderzoeken tot jezelf helemaal vol zuigen met van alles en nog wat. Het internet is daarbij een gewillig hulpmiddel. Ook zijn er mensen die “bang” zijn om nieuwe inzichten te verkrijgen…dat zou er namelijk toe kunnen leiden dat er keuzes gemaakt moeten worden…?

Je Godsbeeld kan dus heel smal zijn en dus ook heel breed. Spreuken is er duidelijk in. Ontzag voor God, daar begint het bij.

Zelf ben ik actief geweest in verschillende “soorten” kerken. De laatste jaren kom ik er achter dat het belangrijk is welk Godsbeeld we hebben. En wie is Jezus voor jou?

Op andere pagina’s van deze site kom ik daar op terug. We kunnen niet of wel  studeren/leren ons verdiepen in Gods woord en allerlei uitleggingen daar van. We kunnen ons hoofd helemaal vol stoppen met allerlei theorieën en filosofieën. Maar volgens mij gaat het er om: Ken je God? En heb je ontzag voor Hem?

Om iemand te leren kennen moet je tijd met hem doorbrengen. Dus… breng jij tijd door met God? Lees je Zijn woord? Praat je met Hem? Probeer je zijn stem te herkennen, verstaan? Doe je dat met regelmaat? Zie je er naar uit? Ben je bereid jezelf en je eigen verlangens aan de kant te zetten, ja zelfs in te leveren om je relatie met God en ook met Jezus te verdiepen en versterken? Jezus heeft van God alle macht in hemel en op aarde gekregen. Hij is de sleutel tot je behoud en geestelijke ontwikkeling, groei.

Gooi jezelf niet vol met allerlei kennis dat in alleen je hoofd blijft zitten en je zelfs in de war kan brengen. Maar ga gericht aan de slag. Vraag Jezus wat goed voor je is, maar begin met het lezen van de Bijbel. Om te gaan ontdekken wie God en Jezus werkelijk zijn.En wat dat voor jouw leven mag gaan betekenen en uitwerken.

Studeren moet uiteindelijk tot uiting komen in je handel en wandel van iedere dag! Uiteindelijk doen we ook een beroepsopleiding voor ons toekomstige beroep. Om dat te kunnen uitoefenen.

Zo geldt dat ook voor jou als (toekomstig) discipel van Jezus! Volg Jezus…niet met een hoofd vol allerlei theorieën over Jezus en de toekomst, maar met een hart vol van liefde voor Jezus en je medemens!

29/9/2017

——————————————————————————————————————

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s