D |

Op dit gedeelte van de site wil ik dieper ingaan op de letters van DSCPL:

De D in het woord Discipel wil ik gebruiken om dieper in te gaan op de volgende onderwerpen: Dienen – Delen – Durven – Doen, doorgaan en doorzetten – Denken – Dragen.

(Scrol gewoon door naar beneden, er is een boel te ontdekken)

D = Dienen:

Wat is dienen?  Zoeken we het op in de Van Dale dan krijg je onder andere deze betekenissen:

Hulde bewijzen:  om u te dienen = beleefde bevestiging

Behulpzaam, nuttig zijn; bestemd zijn voor.

Dienen doe je voor de ander, niet voor jezelf. Het gaat om de ander. Iemand anders dienen om er uiteindelijk zelf beter van te worden is niet echt dienen.

Hoe gaat dat dan dienen? Dat moet van binnen uit komen, vanuit je hart. Het is een hartgesteldheid. Het brengt vreugde als je een ander kunt dienen. Dat klinkt gek, maar het is wel zo. Als je niet dient vanuit je hart, dan zal je er geen vreugde door ontvangen. Je zal je dan eerder een slaaf voelen.

In de tijd waar wij in leven gaat het er steeds meer om hoe kan IK gediend worden? Het egocentrische komt steeds meer centraal te staan in de huidige maatschappij. Hoe geniet IK het meest?

Een discipel van Jezus mag leren dienen zoals Jezus Christus dat deed en doet, Zijn dienen leren en overnemen. Niet ik, maar de ander.

In mijn leven heb ik het dienen mogen leren. Anderen helpen, bemoedigen en ondersteunen. Dat gaat niet met twee vingers in de neus. Maar ik wilde het vanuit mijn hart. Jezus leven is mijn voorbeeld. Dienen met daden en met woorden. Dat gaat stap voor stap. Het mooie van dienen is dat het aanstekelijk werkt. Gediend worden doet dienen. Sommige mensen hebben het dienen al van huis uit mee gekregen. Anderen moeten het zichzelf aanleren. En soms is het ook niet makkelijk, maar het is belangrijk te beseffen dat het goed is er voor de ander te zijn.

Jezus en zijn discipelen mogen dus ons voorbeeld zijn. Ik geloof dat God van oorsprong af aan het dienen al in de mens geschapen heeft. Alleen de tegenstander van God, de duivel, wil graag dat de mens eerder aan zichzelf denkt dan aan de ander. Hij bewerkstelligt het egoïsme in de wereld. Jezus heeft met zijn leven en keuzes laten zien wat werkelijk dienen is…De ander de voeten wassen; genezing brengen bij de ander, lichamelijk en geestelijk; voor eten zorgen…Zicht brengen door Zijn prediking over het ware Zoonschap op dit Zoonschap zoals God het vanaf de schepping heeft bedoeld.  De basis van het werk van Jezus is Zijn liefde voor God, zijn Vader en voor de mens en Gods plan met de mens. Basis van het dienen van ons mag ook die liefde zijn. De liefde voor God en de mens, de ander, moet je motivatie zijn. Soms kan je zo beschadigd zijn dat je er misschien al vanuit gaat dat je er nooit toe in staat zal zijn. Gods geest is daar de sleutel in. God geeft je kracht door Zijn geest. Vraag Hem daarom om Zijn geest.

Jezus Zijn opdracht was de redding van de mensheid, het volbrengen van deze opdracht was een deel van Gods plan. Het was echter zijn eigen vrijwillige keuze het ook te gaan doen. Hij diende God en de mens. Op Zijn weg heeft Hij de verleidingen van de duivel weerstaan.  Jezus Christus, een voorbeeld voor ons allen.

Wil je leren te dienen als Jezus? Word als Jezus…Makkelijk? Nee! Mooi? Ja!

Terug naar de uitleg in de dikke Van Dale

Hulde bewijzen:  om u te dienen = beleefde bevestiging. Met ons leven als waarlijk dienaar van God en Jezus brengen wij Hen hulde, wijzen wij naar Hen.

Behulpzaam, nuttig zijn; bestemd zijn voor. Met ons leven als waarlijk dienaar van God en Jezus zijn wij behulpzaam voor onze medemens, wij zijn nuttig voor het plan van God met de mensheid. Wij laten zien dat wij bestemd zijn voor het waarlijke leven dat God met de mens bedoeld heeft. Niet om er zelf beter van te worden, maar om Gods liefde te delen.

bijbel

 Het beste dienblad dat er is!

Een schat om te mogen ontdekken. David zegt dat al in Psalm 119:  162:  Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt.

Of in Psalm 119 vers 105: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

april 2016

——————————————————————————————————————

D = Delen:

In de dikke Van Dale staat o.a. de volgende betekenis van delen:

de·len (deelde, heeft gedeeld): zo splitsen dat ieder zijn deel krijgt: eerlijk delen;  een aandeel krijgen in: delen in de buit; in de vreugde delen

Als je wilt dienen, moet je ook kunnen delen. Ze lijken wel bij elkaar te horen, dienen en delen. Ook delen moet vanuit je hart komen. Ik weet nog wel dat mijn ouders mij leerden om te delen. Dat ik iets van mijzelf aan een ander gaf die dat niet had, een broer(tje) of vriendje. Als kind is dat niet altijd makkelijk, maar ik ben zo opgevoed dat je je ouders gehoorzaam was 😉 Ik ben blij dat mij dat geleerd is en dat ik het nu ook kan en mag toepassen.

Delen in een maatschappij waar overvloed is, maakt het ook niet makkelijk. het zou echter wel zo moeten zijn. Ik heb een zeer goed leven maar probeer er wel stil bij te staan dat wat ik heb, niet van mij is. Ik mag het gebruiken, voor mijzelf en voor de ander.

Als ik dit schrijf, herinner ik mij een koekwinkel in Zuid-Frankrijk. Ik heb een foto daarvan gemaakt. Niet de mooiste foto maar het geeft wel een indruk:

IMG_4924

Deze bakkerij barst bijna van de overvloed!

Hier liggen zoveel koekjes dat ik me dan afvraag of het wel allemaal verkocht gaat worden? Wat gebeurt er met hetgeen over blijft als het steeds minder van kwaliteit wordt?

Vaak is het zo: hoe meer me we hebben, des te moeilijker we kunnen delen. Hoe komt dat? Waarom stoppen we hetgeen we krijgen of verworven hebben in onze “grond?”

Marcus: 14 vers 22-24: En terwijl zij zaten nam Hij ( Jezus) een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zeide: Neem, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Jezus deelt vanuit zijn “Zijn”, vanuit zijn liefde voor de mens, zijn offer voor de mensheid, het volbrengen van het plan, de komende overwinning op satan en dood, uit. Aan een ieder die daar deel van wil zijn. Die dat brood wil aannemen en die wijn wil drinken. Om deel te worden van Zijn lichaam. De gemeente van Jezus Christus.

Handelingen 4 vers 32: En de menigte van hen, die tot geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. Dit was een vrijwillige keuze dit te doen, geen voorwaarde om bij deze gemeenschap te mogen horen.

Conclusie:

Delen moet uit je hart komen. Je moet iets wat je geeft niet meer terug willen hebben, of er ook geen tegenprestatie voor terug willen hebben. Delen mag onvoorwaardelijk gedaan worden. Je geeft zonder eigenbelang. Liefde voor de ander mag de basis van het delen zijn.

Als je kijkt naar de momenten dat God en Jezus deelden in de Bijbel dan was er altijd in overvloed. Denk o.a. aan het manna en de kwakkels die God gaf aan de Israëlieten. Denk aan de wijn waarin God door Jezus voorzag op de bruiloft of de wonderbaarlijke spijzigingen waar altijd manden over bleven.

april 2016

——————————————————————————————————————

D = durven

Durven… durf je dat wel? Dat hoor je wel eens. Bijvoorbeeld als er iets gedaan moet worden wat moeilijk of gevaarlijk is. Durven staat vaak in combinatie met faalangst of moed. Of dat je erg berekenend bent voordat je iets gaat doen. Wat kost het mij als ik dit of dat doe?

Allemaal zaken die we wel zullen herkennen. Waarom staat dit woord onder de D van DSCPL gemeld?  Een discipel worden vraagt moed, dat moet je durven.

Met Walkyourlife (www.walkyourlife.nl) kom ik twee keer per jaar met een kleine groep in Normandië. We bezoeken onder andere een deel van de invasiestranden waar de bevrijding van Europa in 1944 is begonnen. Op 1 plek waar heftig gevochten is kwam ik in een bezoekerscentrum deze twee woorden tegen, aangebracht op zuilen:

cropped-img-20160602-wa0000_1.jpg        dscf5228

Moed en offer… Jezus volgen moet je durven. Het lijkt een stap in het onzekere, maar dat is het beslist niet. Het is een stap naar vrede in je hart. Naar het opruimen van zaken in je leven waar je mee worstelt, die je naar beneden trekken. Het is de weg naar vrijheid. Naar een oneindig leven.

Op de plaats waar de zuilen staan, zijn veel mensen gestorven voor de bevrijding van een kwade heerser. Jezus is gestorven voor een goede strijd. Hij heeft de kwade heerser in de hemelsferen tentoongesteld en overwonnen. Soldaten stierven o.a. op de stranden van Normandië. Jezus stierf aan een houten kruis. De soldaten hadden in hun angst de moed om een offer te brengen. Jezus Christus durfde de weg te gaan. Hij zag het plan van God en was volledig dienstbaar voor dat plan. De moed die Hij getoond heeft is nooit en zal nooit meer overtroffen worden. Het offer dat Hij bracht is het grootste offer dat ooit gebracht werd.

Hij vraagt jou: durf jij je oude leven te offeren? Heb jij de moed om een nieuw leven met Hem te beginnen.

2 Timoteüs 1 vers 7: Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. (NBG)

mei 2016

——————————————————————————————————————

D = doen, doorgaan en doorzetten

Allemaal woorden die aktie vragen. De reden waarom deze bij de D staan is dat dit is wat we mogen doen op onze weg als discipel. We moeten doen hetgeen God van ons vraagt. Hetgeen op onze weg gebracht wordt, hetgeen door Jezus ons aangereikt wordt. We moeten doorgaan en doorzetten. Ondanks tegenslagen. Hoe de uitkomst hier op aarde ook zal zijn.

Daniel 3: 16 – 18: (de mannen in de brandende oven)

Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

Aan deze gebeurtenis uit het oude testament moest ik denken toen ik bij deze woorden kwam. In dit stuk zie je de moed die de mannen hebben en het offer dat ze bereid zijn te brengen. Ook al is de situatie erg dreigend. We mogen als sadrak, Mesak en Abednego staan in de wereld voor onze God en niet buigen voor afgodsbeelden, in welke vorm dan ook.

In onze tijd lijkt het ook alsof we met de massa mee moeten in alle ontwikkelingen. Ik verwacht dat het steeds moeilijker zal worden om met bepaalde ontwikkelingen niet mee te willen gaan. Deze week (tweede week januari 2017) werd er een Nobelprijs aan een Nederlandse wetenschapper uitgereikt. Hij vertelde over de ontwikkelingen in de wetenschap. Dat we nu zo ver zijn dat we in het DNA van de mens kunnen ingrijpen en fouten er uit kunnen halen. Dat er een chip in ontwikkeling is om in de hersenen ingebracht te worden en de mens te ondersteunen in het denken. De mogelijkheden lijken onbeperkt. De maatschappij lijkt God niet meer nodig te hebben. Waar zal dit eindigen en hoe gaan wij er als discipelen mee om? Hoe staan wij in onze wereld? Durven wij voor Jezus uit te komen en te blijven staan als sadrak, Mesak en Abednego?

Doen wij wat we voor ogen hebben, gaan wij door op onze weg met Jezus? Zetten wij door?

Ik bid je de kracht, rust, vrede en wijsheid, maar bovenal de liefde van God toe! Om door Zijn liefde een licht te zijn van God, een baken van hoop voor de mensen om je heen.

8/1/2017

——————————————————————————————————————

Denken:

De mens heeft het vermogen om te kunnen denken.  Dit vermogen stelt ons in staat om alle indrukken die ons vanuit twee werelden bereiken, in ons hart te verwerken. We gebruiken daarbij ook andere innerlijke vermogens. Bij het ordenen van gedachten en beelden: ons verstand. Bij het oordelen en toetsen: ons geweten. Bij het al of niet voor waar houden: ons geloof. Bij het al dan niet erop ingaan: onze wil.  Onze innerlijke vermogens vormen een prachtig geheel. Wij mogen ze in ons leven met de Heer leren gebruiken, alle mogelijkheden ervan ontdekken en ontwikkelen en ze samen inzetten naar Gods wil.

Het denken vindt plaats in je innerlijk. Het is niet zichtbaar voor de ander. In ons hart kunnen we allerlei gedachten en denkbeelden voor onszelf overdenken, ze vergelijken met andere gedachten, ze vasthouden en mogelijk verder ontwikkelen. Of ze loslaten en er niet meer mee bezig zijn. Alleen God kan deze processen volgen. Hij verstaat van verre onze gedachten. Hij doorziet ze.

Psalm 139: 

1 Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen;

Hoe denk jij over de ander?

Zo kent niemand de gedachten van God dan alleen Zijn Geest, de geest Gods:

1 Korintiers 2: 11

10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Let op waar je je gedachten mee vult. Wat lees, je wat zie je, wat hoor je? Meer hierover op deze pagina: zintuigen en ledematen

Wat doen we met ons denken? We kunnen oordelen en veroordelen in ons denken. We kunnen keuzes maken om te veranderen, van oude gewoontes af te willen, plannen maken om iets te gaan doen etc. Maar belangrijk is dat denken een gevolg moet hebben. Als alles in je hoofd blijft zitten dan gebeurt er heel vaak niets. God kan en wil je helpen in moeilijke keuzes, of als je de kracht mist wil Hij je de kracht geven. De keuze ligt bij jou! Aan God ligt het niet.

Want: Dit is hoe God over jou denkt:

Jeremia 29: 11. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

december 2016

——————————————————————————————————————

Dragen: 

Dragen: ondersteunen, bij zich hebben, aanhebben zijn o.a. de worden die ik gevonden heb als uitleg van dit woord.

Bij ons in de buurt is een begrafenisvereniging met de naam: “Draagt elkanders lasten.”  Met deze naam willen ze vooral aangeven de lasten te willen dragen m.b.t. het verzorgen van een passende en waardige begrafenis van een overleden dierbare. Mooie gedachte en mooi initiatief.

Met dragen kan je het jezelf moeilijker maken. Je neemt zaken met je mee. Met dragen kan je ook een ander even wat verlichting geven. Je ontneemt een ander zijn last. Je zou zelfs de ander kunnen dragen.

In mijn opvoeding heb ik geleerd om daar waar je kunt een ander te gaan/mogen helpen. Dat is goed. Het maakt je opmerkzaam voor de ander en bereidwillig te helpen daar waar mogelijk.

Dag 4 Beeld op Omaha Beach

 

Tijdens de WalkYourLife experiences in Normandie lopen we dag drie over Omaha Beach, daar waar heel heftig is gevochten voor de bevrijding van Europa en verder. Onderstaand beeld staat daar en spreekt mij aan. De ene soldaat die zijn gewonde makker uit de branding sleept naar een veilige plaats. Hij trekt hem letterlijk vooruit.

 

 

 

 

Jezus Christus droeg de zwaarste last ooit:

De gospelband Third Day heeft het onderstaande liedje geschreven. Het is vanuit Jezus perspectief geschreven. Jezus heeft Zijn kruis gedragen, maar dat deed Hij voor ons. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Hij deed het voor jou. dat is pure liefde!! Door zijn bereidheid de zonde van de wereld te dragen en daarvoor te sterven én door op te staan uit de dood, heeft Hij de dood overwonnen en satan verslagen. Het grootste offer ooit!!

“Carry My Cross”

As long as I remember
I’ve been walking through the wilderness
Praying to the Father
And waiting for my time
I’ve come here with a mission
And soon I’ll give my life for this worldI’m praying in the garden
And I’m looking for a miracle
I find the journey hard but
It’s the reason I was born
Can this cup be passed on
Lord, I pray your will be done
In this worldSo I’ll carry my cross
And I’ll carry the shame
To the end of the road
Through the struggle and pain
And I’ll do it for love
No, it won’t be in vain
Yes, I’ll carry my cross
And I’ll carry the shameI feel like I’m alone here
And I’m treated like a criminal
The time has come for me now
Even though I’ve done no wrong
Father, please forgive them
They know not what they’ve done
In this world

Three more days and I’ll be coming back again
Three more days and I’ll be coming back again

Klik hier als je het liedje wilt luisteren:
Carry my cross van Third day

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s