Wie is Jezus?

Wie is Jezus?

Op deze pagina wil ik kort ingaan op wie Jezus is en verder doorverwijzen naar studiemateriaal dat mij erg aanspreekt. Een deel van onderstaande teksten zijn uit de studieboeken van Cees Visser gehaald. Meer informatie over deze studieboeken is te vinden op de pagina: Wat lees ik?

Jezus is de zoon van God. Er wordt in de christelijke wereld verschillend gekeken naar Jezus, wie Hij is. Er wordt bijvoorbeeld geleerd/ gepredikt dat Hij God is die op aarde kwam, dus dat Hij eigenlijk God is. Er wordt ook geleerd/gepredikt dat Hij er al was bij de schepping (pré-existentie van Jezus) en naar de aarde kwam. Er wordt gepredikt en geleerd over een drie-eenheid, dat God, Jezus en de Heilige Geest drie aparte personen zijn, maar toch ook weer één. En zo zijn er nog meer verschillen. Ik wil geen oordeel of mening over deze leringen vellen. Het brengt wel verwarring. Als je de kerkgeschiedenis bestudeert zie je goed vanuit welke invloeden bepaalde gedachten en overtuigingen voortkomen.

In mijn zoektocht naar wie Jezus is heb ik in mijn hart gesloten hetgeen ik op deze website heb geschreven en waar ik naar verwijs. Zelf heb ik wel gelezen en gezien dat in de geschiedenis veel machtige mensen beslissingen hebben genomen en standpunten hebben ingenomen die van invloed zijn geweest op vertalingen van de Bijbel. Ik wil Gods plan begrijpen en ik geloof dat God ook wil dat wij Hem en Zijn plan gaan doorgronden, gaan zien. Zoals God in de hof van Eden wandelde met Adam, zo wil Hij ook nu weer met ons wandelen.

Kort gezegd: Jezus Christus is m.i. de Zoon van God. Gods Geest heeft Jezus in Maria verwekt. Jezus wordt ook de laatste Adam genoemd. Adam is ook door God gemaakt, verwekt. Zo Jezus ook. Jezus geboorte was Zijn begin. Jezus zat al in het plan van God met de mens vanaf het begin. Net zoals een architect eerst een plan heeft en het daarna uitwerkt, zo was m.i. Jezus ook al in Gods gedachte /  plan vanaf het begin. Echter bij de geboorte van Jezus werd dat deel van het plan in werking gezet, werd Jezus realiteit.

Hieronder kort meer over Jezus’namen en opdracht, werk. Uit deel vier van Cees Visser’s studieboek: Het werk van Jezus Christus. (Deel vier hfdst 1.1)

De naam Jezus komt van het Griekse woord Jèsous, de vertaling van het Hebreeuwse woord Jeshoe’a. Dit is afgeleid van jasja, een Hebreeuws werkwoord met een zeer rijke inhoud: redden, verlossen, helpen, bewaren, bevrijden, behouden, overwinnen, de overwinning geven, in de ruimte brengen, heil brengen, zalig maken.

De naam Jezus betekent dus: redding, verlossing, hulp, bewaring, bevrijding en behoud, het geven van overwinning, het in de ruimte brengen, het schenken van heil, het zalig maken.
Deze naam krijgt Hij van Godswege. God zegt dus: Hier is mijn redding en verlossing, mijn hulp en bewaring, mijn bevrijding en behoud. Door Hem geef Ik de overwinning, breng Ik in de ruimte, schenk Ik heil en maak Ik zalig.

Met het geven van de naam Jezus tekent God hoogstpersoonlijk het wezen en werk van zijn Zoon. Hij geeft daarin nauwkeurig aan waarom deze er is en wat Hij met en door Jezus wil bewerken. De naam Jezus maakt duidelijk dat God wil dat alle mensen behouden worden en zijn oorspronkelijke bedoeling met mensen alsnog tot stand komt: het beërven van de zaligheid en heerlijkheid Gods.
In deze naamgeving wordt alles aangeboden wat nodig is om tot dat doel van God te komen: hulp en redding, verlossing en bevrijding, bewaring en veiligheid, leiding en opvoeding, gezondmaking en genezing. In deze naam laat God heel zijn liefde en zorg, zijn kracht en nabijheid tot uiting komen. Daarin spreekt God zijn hele hart uit. Wat een diepte en rijkdom van leven en heil ligt er besloten in de naam Jezus!

De naamsbetekenis werpt het volle licht op de persoon en het werk van Jezus. God wil door middel van zijn Zoon de mensheid redden. Daarom is Jezus de redder der wereld en mag Hij tevens de naam Redder dragen. Omdat God door zijn Zoon wil verlossen en bevrijden, is Jezus tevens de Verlosser en Bevrijder. Op dezelfde grondslag mag Jezus ook als Zaligmaker en Heiland worden aangesproken. Evenzo als Helper, Bewaarder, Leraar, Heelmeester, Overwinnaar, degene die in de ruimte voert.
Al deze functionele namen zijn rechtstreeks verbonden met de eigennaam Jezus. Zij liggen daarin besloten en vormen daar één geheel mee. Jezus is derhalve degene door wie God het heil schenkt en teweegbrengt. De mens in wie dit heil aanwezig is, die dit heil ten volle belichaamt. Jezus is de personificatie van het volle heil des Heren.

12/2/17

En uit het deel 4 Het werk van Jezus Christus – hoofdstuk 1:2

Doel van God
Door het werk van Jezus Christus ontstaat er een mensheid die God al van vóór de grondlegging der wereld voor ogen heeft. Een mensheid, bestaande uit een ontelbare hoeveelheid individuen, gedrenkt in en vervuld met één Geest. Een lichaam dat als welsluitend geheel onder één hoofd is samengevoegd. Een gemeente, ten volle toebereid en in staat om tot in eeuwigheid als partner van God te functioneren en daarmee het diepste geheimenis van God te openbaren.

In de volheid der tijden neemt God de in-Christus-verenigde mensheid tot Zich op de wijze zoals een man een vrouw tot zich neemt. Zijn oorspronkelijke plan wordt dan werkelijkheid: een waardige partner voor Hemzelf, naar zijn beeld en gelijkenis, harmonisch bij Hem passend, complementair aan Hem in wezen en werken. Het doel van God wordt daarmee bereikt: God alles in allen (1Kor.15:28). Eeuwige heerlijkheid en zaligheid wordt het deel van allen die in Christus Jezus hun door God bedoelde plaats innemen.

In dit uiteindelijke ‘huwelijk’ tussen God en de mensheid neemt God als Schepper en Formeerder van alles wat is de plaats en positie van de man in. Hij is de enige die deze plaats kán innemen: Hij is Jahweh, de Enige en Waarachtige, de hoogverheven en almachtige God.
De vrouwelijke positie wordt belichaamd door de mensheid: Christus als hoofd en ieder mens afzonderlijk als lid van dit door de Geest Gods verenigde, harmonieuze en majestueuze lichaam.
Jezus neemt als Christus in deze intieme relatie tussen God en mensen dus niet de plaats in van God. Hij is het hoofd van de mensheid. Hij blijft in deze gemeente van de levende God de allerhoogste en allereerste plaats innemen, de centrale en allesbepalende positie bekleden. Zo heeft God het van oorsprong bedoeld; zo zal het tot in eeuwigheid zijn.

Het Christus-zijn van Jezus duidt van den beginne op zijn plaats te midden van de mensen, zijn werk in de mensen, zijn positie ten opzichte van de mensen, zijn door God bedoelde eenheid en verbondenheid met de mensen. De naam Christus karakteriseert de persoon Jezus daarom in zijn aard en wezen. Alleen een mens kan als hoofd van het lichaam, de gemeente – die uit louter mensen bestaat – functioneren. Er kan geen wezensongelijkheid bestaan tussen de vele leden van één lichaam en dus ook niet tussen het hoofd en de overige leden van dat lichaam. Tezamen vormen zij één geheel. Zo heeft God het in zijn schepping bedoeld en uitgewerkt.

Het Christus-zijn van Jezus duidt dus mede op zijn mens-zijn! Jezus is geen God, maar waarachtig mens, juist omdat Hij de Christus is! Wat mooi dat deze toenaam ook op dit punt volstrekte duidelijkheid biedt.

Jezus functioneert vanaf zijn zalving in de positie van de Christus. Hij is met alle daarbij behorende bevoegdheden bekleed en kan met alle goddelijke mogelijkheden werken. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mat.28:18). Hij is de Christus Jezus; Hij heet daarom Jezus Christus!
Jezus voert het werk dat God Hem te doen heeft gegeven met vaste hand uit. Gezeten op de troon is Hij als de grote Heiland der wereld bezig om de wederoprichting aller dingen tot stand te brengen en alle gerechtigheid te vervullen (Hand.3:21 en Mat.3:15)

30/9/18