Wie is God?

In dit gedeelte van de website wil ik kort in gaan op de vraag: Wie God?

Wie is God?

Veel informatie heb ik uit deel 1 van de studieboeken van Cees Visser gehaald. Ik heb daar een aantal hoofdgedachten uitgehaald. Wil je meer weten dan raad ik deze studieboeken aan. Ik kan mij ook volledig vinden in deze uitleg. (Boek: de schepping van de mens – hfdst 1:1)

God in het begin:

Nadenkend over het allereerste begin komen we bij God. Paulus schrijft in Romeinen 11:36: Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. De NBG zegt: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. In 1 Korintiërs 8:6 schrijft Paulus: Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd. Uit God is alles voortgekomen.

God is de Schepper:

God, de Schepper en Formeerder van al wat is, heeft zélf geen begin en geen einde: Hij ‘is’. Hij groeit niet. Hij is de Eeuwige, de Onveranderlijke. Hij draagt alle dingen, staat volledig op Zichzelf en steunt op niets of niemand. God is God: de ‘IK BEN’ (Ex.3:14 NBG), de ‘Bestaande’.

Zo proberen we te omschrijven wat we bedoelen. Daarmee komen we bij de grenzen van ons voorstellingsvermogen. Toch kan iedereen begrijpen dat er iets of iemand is waarop alles is gebaseerd. Er moet een absolute grond van alles zijn. Zo doordenkend komen we steeds meer onder de indruk van de enorme grootheid en verhevenheid van God. Woorden schieten te kort om Hem te beschrijven. ( nog verder uitwerken)

JHWH – De grondtekst noemt God JHWH. Deze (enige) eigennaam van God in de Schrift is gerelateerd aan het Hebreeuwse werkwoord ‘zijn’: Ik ben er. Ik zal er zijn. Ik ben er altijd geweest. Ik zal er altijd zijn. Ik zal er zijn zoals Ik er ben. Ik ben aanwezig, Ik werk, Ik doe …

De Canisiusvertaling en de Willibrordvertaling van 1978 laten de Godsnaam onvertaald: Jahweh – de meest waarschijnlijke uitspraak van JHWH. De Naardense Bijbel vertaalt: de ENE. De Joden spreken de Godsnaam niet uit. Zij lezen Adonai (‘Heer), uit ontzag voor God. Daarom vervangen de meeste bijbelvertalingen JHWH door de aanspreektitel ‘Heer’. Je ziet dan kleinkapitalen. Er staat HEER in plaats van Heer. Hiermee geven zij aan: hier staat de Godsnaam.

De Hebreeuwse naam JHWH vind je alleen in de grondtekst van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament vinden we de Griekse ‘namen’ voor God en Heer: Theos en Kurios.

God alleen – Was er in het begin al een hemel? Nee. De bijbel zegt: In het begin schiep God de hemel (Gen.1:1). God riep de hemel tot aanzijn. De Naardense Bijbel zegt: Sinds het begin is God schepper, van de hemelen en de aarde.

Daarvoor – in de eeuwigheid vóór die tijd – was er geen hemel. Er was ‘niets’. Alleen God zélf was er.

Was er nog iemand naast God? Een medeschepper of medewerker? Nee. De bijbel is duidelijk: Zo zegt de HEER, uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de HEER, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht (Jes.44:24 NBG).

Op andere plaatsen profeteert Jesaja: Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen god buiten Mij (Jes.44:6). Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep; mijn handen hebben de hemel uitgespannen, Ik riep het sterrenleger tevoorschijn (Jes.45:12).

Nehemia 9:6 vult aan: U alleen bent de HEER, U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor U buigen de hemelse machten. Gij, Jahweh, Gij alleen hebt de hemel gemaakt, de hemel der hemelen met heel zijn heir, de aarde met al wat er op is, de zeeën met alles erin (Can).

In den beginne is er niemand naast God. Is er niets buiten God. In die situatie ontstaat het begin van alle dingen.

Het woord – Kunnen we een begin aanwijzen? Ja: in God zelf, in zijn hart, in de ‘diepten van God’ (naar 1Kor.2:10). Johannes schrijft: In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat (Joh.1:1-3). Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is (NBG).

Het begin van alle dingen ligt besloten in het ‘woord’ dat van den beginne bij God is. In die allesomvattende gedachte in Gods hart. God koestert een plan, een voornemen – de bijbel spreekt over ‘het voornemen des HEREN’ (Jes.53:10b NBG). De inhoud hiervan blijkt als God spreekt, zijn plan uitvoert, gestalte geeft aan zijn voornemen. Dan komt het ‘woord’ – dat als onuitgesproken gedachte bij God was en is – naar voren in uitgesproken woorden en ingezette daden.

God spreekt en handelt vanuit dit ‘woord’, vanuit zijn logos (Gr). Hij doet dat vanaf het begin tot op de dag van vandaag. In volle zekerheid en met een volkomen overzicht. Hij blijft vanuit dit ‘woord’ spreken en handelen totdat zijn plan volvoerd is. Totdat zijn voornemen de volledige vervulling bereikt.

Johannes heeft visie op het begin van alle dingen. Hij heeft inzicht in Gods waarheid en werkelijkheid. Hij denkt en leeft vanuit Gods woord, en richt zich op het vervullen van Gods eeuwig voornemen. Als apostel van Jezus bouwt hij zijn evangelie op vanuit deze visie op God en zijn plan. Dat zie je in de aanhef van zijn evangelie én in zijn brieven: Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het woord dat leven is (1Joh.1:1).

In veel christelijke overtuigingen wordt Jezus vergeleken met dit woord. Vanuit die gedachte is dan ook de pré-existentieleer ontstaan/bedacht. Het evangelie van Johannes wordt hierin vaak als uitleg gebruikt.

De wijsheid
Ook op een andere plaats spreekt de bijbel over het begin van alle dingen: De HEER heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, voor zijn werken van ouds af. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf (uit Spr.8:22-27 NBG/NBV).

De Spreukendichter bezingt Gods wijsheid, zijn chokma (Hbr). Bij God aanwezig als bron van vreugde, als ‘troetelkind’ (vs.30 NBV/NBG). Dit loopt parallel aan de gedachte uit Johannes 1. Evenals het woord bevat de wijsheid het totaal van Gods plannen en bedoelingen. Door de logos laat God alle dingen ontstaan (Joh.1:3). Door de chokma bereidt Jahweh de hemel, maakt Hij de eerste stofdeeltjes der wereld en bepaalt Hij de grondslagen der aarde (Spr.8:26, 27, 29 NBG). Door wijsheid grondt de HEER de aarde, door verstand stelt Hij de hemel vast (Spr.3:19 NBG).

De psalmist belijdt: Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt U met wijsheid gemaakt (Ps.104:24). Paulus roept uit: O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen (Rom.11:33-36 NBG).

De bijbel is eenduidig. Oude en Nieuwe Testament spreken over het begin van alle dingen. Over wat in den beginne in en bij God is.

Gods werk is niet te keren

Het vindt zijn voltooiing, wat er ook gebeurt en wie er ook tegen ingaat. Dat blijkt uit alles wat er na de schepping van hemel en aarde in het leven van de mens(heid) gebeurt. Uit wat de bijbel meedeelt over de voleinding van Gods plan met mensen. Uiteindelijk zal alles zijn zoals Hij bedoelt.

In Jesaja 46 staat: Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk. Die in het begin al het einde aankondigt en lang tevoren wat nog gebeuren moet. Die zegt: Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer (vs.9-10).

Het is goed dit voor ogen te houden. Nader God met eerbied en ontzag en aanbid Hem. Vind voor eigen leven een vaste basis. Verbonden met Hem kunnen wij vanuit diezelfde rust en zekerheid, met hetzelfde geloof en vertrouwen meewerken aan het realiseren van zijn plan. Gods werk komt tot voltooiing in ons leven. Zijn werk is niet te keren.

 

God is enkel liefde

Tijdens een bezoek aan het openluchtmuseum in Arnhem in april 2017 bezochten we ook het hervormde kerkgebouw dat daar vanuit ergens in Nederland was neergezet. Toen we deze kerk binnen liepen viel het mij op dat de kerkzaal erg licht was. Er was veel wit gemaakt. Op de achterzijde van de kerkzaal, boven en naast de preekstoel stonden drie teksten op de wand geschreven. Teksten die spraken over Gods liefde.

DSC_0025

De middelste tekst is over God, de linker over Jezus en de rechter gaat over ons. Een mooi stuk evangelisatie in dat museum. Honderdduizenden mensen per jaar zullen dit lezen.

(  Lucas 6: 35-38) Naardense vertaling:

35. Nee, hebt uw vijanden lief!- doet goed en leent uit zonder hoop op iets terug; 
dan zal uw loon groot zijn en zult ge wezen: zonen van de Allerhoogste, 
omdat hij goedertieren is jegens de genadelozen en bozen! 36. Wordt barmhartig
zoals uw Vader barmhartig is! 37. Oordeelt niet,- dat ge niet zult wórden geoordeeld;
vonnist niet,- dat ge niet zult worden gevonnist; laat los,- dat ge losgelaten zult worden!- 38. geeft,- en aan u zal gegeven worden; een mooie maat, aangedrukt, geschud en overvloeiend, zullen ze u in de schoot geven, want met de maat waarmee gij meet
zal aan u worden toegemeten!