Hebreeuws en Grieks denken

Op deze pagina maken we even een zijstap. Ik ga wat dieper in op de verschillen tussen het Hebreeuwse en Griekse denken. Dit geeft licht op denkwijzes en opvattingen in onze huidige maatschappij, wereld. De oorsprong daarvan en de gevolgen voor ons.

Doel van de informatie:

Bewust kijken naar de invloeden vanuit het verleden die van invloed zijn op ons denken en handelen als westerse mens, en nog meer, als discipel van Jezus.

Ik heb daarbij gekeken naar het Griekse denken en het Hebreeuwse denken.

Centrale tekst vanuit de bijbel: 1 Co1 :22-25 NBV

De Joden vragen om wonderen (daden) en de Grieken zoeken wijsheid (filosofie), maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Er zijn heel veel Joodse tradities

Volgens Wikipedia:

Joodse wet:

Het fundament van de Joodse wet en traditie  (halacha) is de Thora, bestaande uit de vijf boeken van Mozes. Volgens rabbijnse traditie zijn er 613 geboden (mitswot) in de Thora. Sommige van deze wetten zijn alleen van toepassing op mannen of op vrouwen, op priesters (kohaniem) of op leden van de stam van Levi, op personen die de agrarische producten van het land van Israël behandelen (bebouwen, eten, etc.). Vele wetten waren slechts relevant toen de Tempel van Jeruzalem nog bestond. Minder dan 300 van deze geboden zijn vandaag nog toepasbaar.

Feiten:

 In de eeuwen voor en rondom Christus gaat de “hele” wereld Grieks spreken.

1) Hebreeuwse bijbel wordt vertaald naar de Septuaginta .Gods naam (JHWH) verdwijnt uit de Schrift.

2) Hellenisering (zie kanttekening) werkt door in Israël en in het Joodse/Hebreeuwse denken.

(kanttekening) Hellenisering is een cultureel proces dat zich afspeelde tijdens de periode van het hellenisma en sloeg op de aanpassing van andere culturen aan de Griekse cultuur die het leger van Alexander de Grote meebracht naar het oosten. Een voorbeeld van deze hellenisering is te vinden in het christendom dat weliswaar geënt was op de Joodse godsdienst, maar haar heilige boek optekende in het zogenaamde Koine-Grieks.

3) Vooral in Egypte (Alexandrië) is veel invloed/vermenging.

4) De Griekse inmenging is goed bedoeld, maar met vele negatieve gevolgen aangaande leer en leven .

5) Joodse rabbijnen wijzen alles mbt het Griekse denken af. Christenen doen dit niet, zij proberen het evangelie te combineren met het Griekse denken .

6) Invloed van het Griekse denken begint direct na de tijd van de apostelen .

 

Joden kennen één God (die zich openbaart) .. het is voor hen ondenkbaar dat Jezus God is.

Grieken kennen vele goden (deze zijn bedacht) .. het is voor hen ondenkbaar dat Jezus mens is .. een lichaam heeft.

1) drie-eenheidsleer (kanttekening) is een gevolg en het resultaat van veel verschillende ideeën/denkbeelden ook van buiten de bijbel !!

Kanttekening mbt de drie-eenheidsleer:  De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is de tekst waarin voor de eerste keer in de christelijke geschiedenis de fundamentele doctrines van het Christendon werden vastgesteld:
1. de leer van de incarnatie
/menswording van God in de persoon van Jezus Christus en
2. de Triniteitsleer
 (er bestaat maar één God, maar deze manifesteert zich in drie personen).

Het eerste oecomenische Concilie van Nicea in het jaar 325 door de kerkleiders (later betiteld als patriarchen) van de 3 grote christelijke centra: Rome, Alexandrië en Antiochië, alsmede van de zetel van Jeruzalem. Dit Concilie rekende af met het Arianisme en verklaarde dit tot ketterij.  Arius, de naamgever van deze christelijke stroming en priester in Alexandrië, verkondigde dat Christus geen goddelijke natuur had maar een door God geschapen – weliswaar superieur – mens was en daarom als ” Zoon van God” ondergeschikt was aan God de Vader. In antwoord op deze opvatting bepaalde het Concilie van Nicea dat Christus geen halfgod maar God was en in essentie één met de God de Vader.

2) Denkbeelden zijn niet meer gebaseerd op Gods woord , het horen van zijn stem (Hoor, Israël !), maar op voorstellingen/ termen / ideeën.

 

Hebreeuws/joods en Grieks/westers denken:

1) Hebreeuwse/joodse denken vindt oorsprong in Joodse volk. Is gericht op God:

God staat centraal.

2) Griekse/heidense denken in Griekse beschaving gaat buiten God om:

De mens staat  centraal

3) Hebreeuws denken ligt dichtbij het bijbelse denken, maar kent ook afwijkingen we  kunnen ervan leren, maar rabbijnen dienen niet ons voorbeeld te zijn.Hebreeuws denken is dus niet direct het bijbelse denken.

4) Grieks denken heeft nadelen, maar mag ook meewerken/bijdragen. Denk aan de    verbreiding van het evangelie

Het is goed om deze verschillen te zien, te benoemen, aan te voelen, er rekening mee te houden Je ervan bewust te worden. Via deze link open je een pdf met de verschillen tussen Hebreeuws en Grieks denken. De moeite waard even te kijken. Het is maar 1 A4tje.

hebreeuws-en-grieks-denken

Wij moeten Hebreeuws, noch Grieks gaan denken .. maar vernieuwen in ons denken .. Hemels leren denken en leven .. vanuit de waarheid en werkelijkheid  van Jezus Christus!

5/2/2017