Gods plan – grote lijnen (een deel)

Onderstaand stuk is uit het boek: De strijd tussen licht en duisternis uit de serie Gods plan met mensen hfdst 7.1, geschreven door Cees Visser. 

Boek2

Ik heb dit op deze site gezet omdat het heel duidelijk de grote lijnen beschrijft van een groot deel van het plan van God met mensen. Deze visie en uitleg heb ik in mijn hart gesloten.

(we pakken de draad op na de torenbouw van Babel)

Na alle gebeurtenissen rondom de torenbouw van Babel blijft de werkelijkheid van de geestelijke wereld eeuwen- en geslachtenlang voor de mensen op aarde verborgen ( naar Kol.1:26 NBG: (” het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.”   Kol 2:3 verwijst hierin ook naar “een volledig inzicht krijgen en het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten de wijsheid en kennis verborgen zijn.” ( Christus heeft ons het zicht op die geestelijke wereld gegeven)

De volle waarheid omtrent Gods plan met mensen blijft even zo lang verzwegen ( Rom. 16:25 NBG – Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard…” )

Men is verstoken van visie op Gods heil, van hoop op Gods heerlijkheid. Men raakt vervreemd van het leven dat God bedoelt.

Dat gebeurt niet door het toedoen van God, maar door het werk van de duivel. Door zonde en dood brengt hij ‘afstand’ tussen de mens en zijn God en legt hij een ‘bedekking’ over alles wat God van eeuwigheid voor de mens heeft voorbeschikt ( naar 1Kor.2:6-7  NBG –Toch spreken wij van wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis is de verborgen wijsheids Gods, die God ( reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. )

Door afgoderij leidt hij de aandacht van mensen voor God af en nemen zijn grootvorsten in het leven van die mensen posities in die feitelijk alleen aan God toekomen. Door zijn antigoddelijke bedoeling met mens en schepping uit te werken, laat hij de mens(heid) steeds verder van God afdwalen.

God gaat door met Abraham en zijn nakomelingen. Zij mogen als zijn uitverkoren volk tot zegen zijn voor alle volken ( Gen.12:3 NBG – Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken). Maar ook in de geestelijke ontwikkeling van Gods eigen volk gaat er veel mis. De verhalen uit het Oude Testament laten dat duidelijk zien. Ook daar vindt de afgoderij ingang en opgang. Ook daar dwalen mensen af van het goede pad, vervreemden zij van het leven dat God bedoelt. Ook in die levens kan Satan een geestelijke bedekking aanbrengen, ondanks dat zij Gods wet voorlezen en bestuderen ( naar 2 Kor.3:14 NBG – Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over het voorlezen van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus Jezus verdwijnt)  

Onder Gods volk blijft er in alle tijden en generaties en onder alle omstandigheden een ‘rest’ trouw aan God: een (klein) aantal mensen blijft leven naar Gods wil. Denk aan de profeten: zij zijn tot voorbeeld, roepen op tot bekering, geven zicht op Gods heil en waarschuwen voor het naderende onheil.

Mede door die trouwe mensen kan God uiteindelijk doen wat Hij al aan Adam en Eva belooft. In de volheid des tijds verwekt Hij bij Maria, een ‘jonge vrouw’ uit het geslacht van David, de Messias: Zoon van God en Zoon des mensen ( naar Jes.7:14 BNG – Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven en Luc: 1:31 NBG – weest niet bevreesd, Maria: want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven.)

Jezus Christus

Jezus Christus is de eerste mens op aarde die de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen volledig verstaat. Hij leert God, zijn Vader, kennen zoals Hij werkelijk is: één en enkel goed, vol van liefde en genade. Hij doorgrondt Gods plan met mensen en beseft dat Hij dat plan mag uitvoeren, dat het voornemen des Heren door zijn hand voortgang zal hebben ( Jes. 53:10 NBG – Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben ).

Met zijn blijde boodschap roept Jezus alle mensen op om tot Hem te komen en in Hem te gaan geloven. Door zijn evangelie brengt hij allen die in Hem geloven op de hoogte van de waarheid en geeft Hij hen zicht op de werkelijkheid van de geestelijke wereld. Hij zegt tegen zijn discipelen: Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel leren kennen. ( Mat.13:11 NBG – Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven).

Jezus maakt een einde aan de onwetendheid van mensen aangaande Gods plan met hun leven en begint met het bouwen van zijn gemeente. Hij geeft mensen een plaats in Hem, brengt hen in de hemelsferen vanuit het rijk de duisternis en dood over in zijn rijk van licht en leven. In zijn gemeente vernietigt Hij de sluiers waarmee boze geesten mensen omsluieren, het waas waarmee Satan mensen het zicht beneemt. Hij neemt de bedekking weg waarmee alle volken bedekt zijn ( naar Jes,25:7 NBV/NBG – En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natien omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn). Jezus doet de daden van de duivel teniet. Hij opent nieuwe, ongekende mogelijkheden om naar Gods eeuwig voornemen te leven. Hij bewerkt dat leven in al zijn volheid ( 1Joh3:8 NBG – Hiertoe is de zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. en Joh10.10 NBG – Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed).Hij geeft nieuwe hoop, openbaart het geheimenis van Gods wil, opdat de mensen-in-Hem vervuld worden tot alle volheid van God ( Ef.1.9 NBG – …door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, 3:19 NBG – …hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods).

Geheimenis van Christus

In Efeziers 3:4 (NBG- dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is…) vat de apostel Paulus het hele plan van God met mensen samen in één term: het geheimenis van Christus. Daarin werkt Gods liefde en genade, komt het leven dat God bedoelt heeft openbaar en wordt de weg naar het einddoel van het geloof getoond en gebaand. Het laat zien wat Jezus in en met zijn gemeente gaat bereiken.

Van dat ‘geheimenis van Christus’ heeft Jezus al veel duidelijk gemaakt. Door ons geloof in Hem is zijn evangelie werkzaam geworden in ons leven. Jezus heeft ons gereinigd van onze zonden, verlost van onze vijanden en gedoopt in Gods Geest. Wij hebben deel gekregen aan Hem, een plaats gekregen in Hem. Hij leert ons leven in Gods koninkrijk.

We bemerken dat het leven in verbondenheid met onze Heer zicht ontwikkelt en vrucht afwerpt: het waarachtige leven komt in de gemeente te voorschijn. We worden in elk opzicht rijk in Hem, in alle woord en alle kennis. En we zien met groot verlangen uit naar de (volle) openbaring van onze Heer Jezus Christus (1Kor.1.5,7 NBG –  5….de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem…7…terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus…).

Ook zien we steeds duidelijker dat het er in de huidige tijd voor Jezus’ gemeente op aankomt. Alles spitst zich toe: de eindtijd gaat in. Door de diepergaande, profetische prediking in de gemeente mogen we alle geheimenissen van het koninkrijk der hemelen leren verstaan en gaan beleven – het geheimenis van Christus in het bijzonder. Dat gaat de volle kostelijke vrucht opleveren voor God: de openbaring van de eerstelingen van Gods volwassen zonen in Jezus’gemeente. Voordat het zover is moeten we nog een barrière op weg naar het volwassen zoonschap nemen. In dat laatste bolwerk van het rijk der duisternis concentreert zich alle verzet, ontkenning, weerspannigheid en wetteloosheid. Vergelijk het met de rivier de Jordaan, de laatste hindernis op weg naar het beloofde land.

Geheimenissen der wetteloosheid

Paulus spreekt in dit verband over een ander geheimenis van het koninkrijk der hemelen, een tweede verborgenheid in de geestelijke wereld: het geheimenis der wetteloosheid (2Tes. 2:7 NBG – ….want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking….). Hij stelt dat ook dit mysterie reeds in werking is en in directe zin te maken heeft met de wederkomst van Christus in de zijnen.

In de gemeente te Tessalonica spreekt Paulus daar meerdere maken over (2Tes. 2:5 NBG – Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?). Hij acht de kennis van deze dingen in een (plaatselijke) gemeente die zicht richt op het komen van de Heer van wezenlijk belang. En dat is het ook. Niet alleen voor de gemeenten van toen, maar juist ook voor de gemeenten van nu.

Wanneer wij als gemeenten van Jezus de voltooiing willen beleven van het geheimenis van Christus, moeten we ons ook verdiepen in het geheimenis der wetteloosheid. Om alle werkingen daarvan te gaan onderscheiden en er ieder persoonlijk – en zo samen als gemeente(n)- van los te komen. wanneer dat niet gebeurt, blijft het bereiken van het volwassen zoonschap in ons leven op aarde buiten bereik.

Het geheimenis der wetteloosheid staat recht tegenover het geheimenis van Christus: in aard en wezen, in werkingen en doelstellingen. Zij zijn elkaars tegenpolen. Hetzelfde kan gezegd worden van de personen, die in die twee geheimenissen centraal staan: de wetteloze, de ongerechtige (SV), de tegenstander, ook wel mens der wetteloosheid en de Zoon des verderfs genoemd (2Tes.2:3 NBG – Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen alles wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is.). En de Christus, de mens der gerechtigheid, de Zoon van God. Net als Paulus spreekt de apostel Johannes zich over die ‘wetteloze persoon’ in zijn brieven aan de gemeenten duidelijk uit, Hij noemt hem de antichrist, de anti-christus, de absolute tegenvoeter van de ware Christus.

Personen

Beide personen zijn geestelijk volwassen mensen. De één is vol van het licht van Gods koninkrijk; de ander is vol van duisternis van Satans rijk. Beiden zijn eerstelingen van een hele generatie volwassen geestelijke mensen, hoofd van een gemeente, aanvoerder van een (geestelijk) volk. Die generaties, gemeenten en volken staan eveneens lijnrecht tegenover elkaar. Zijn zijn elkaars tegenpolen.

Jezus Christus is de eerste mens in wie het geheimenis van Christus volledig zichtbaar wordt. Hij is de belichaming ervan.Hij is de eersteling van Gods volwassen zonen, het hoofd van de gemeente van de levende God, de aanvoerder  van Gods hemelse volk. De antichrist wordt de eerste mens in wie het geheimenis der wetteloosheid in volheid naar voren komt. Daar wordt hij de belichaming van. Hij wordt de eersteling van de wetteloze zonen des verderfs, het hoofd van de antichristelijke gemeente, de aanvoerder van het antigoddelijke volk.

In het geheimenis van Christus werkt de Geest van Christus. die Geest is al werkzaam voordat Jezus wordt geboren: In de profeten van het oude verbond ( naar 1Pe 1:11). In Gods Zoon komt die Geest volledig openbaar: God doopt Hem daarin en vervult Hem met die Geest. Daardoor openbaart Jezus het geheimenis van Christus in al zijn volheid.

Voor alle duidelijkheid merken we op dat de Geest van Christus geen ‘aparte’ geest is, maar een andere benaming voor Gods Geest, de heilige Geest ( Zie Rom. 8:9 NBG – Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. )

In het geheimenis de wetteloosheid werkt de wetteloze, antigoddelijke geest: de geest van de antichrist (1 Joh.4 :3b NBG – ……..en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld). Ook al is de antichrist, de mens der wetteloosheid op dit moment nog niet in de wereld. Bij zijn openbaring wordt die mens als eerste in die geest gedoopt en met die geest vervuld. Daarmee wordt de antigoddelijke geest in volheid werkzaam en komt het geheimenis der wetteloosheid volledig openbaar.

Die wetteloze, antigoddelijke geest werkt eveneens al door alle eeuwen heen. Na de komst van Jezus Christus openbaart die geest zich ook als antichristelijke geest. In de eindtijd wordt de werking van deze anti-geest steeds sterker en duidelijker waarneembaar.

Jezus voorop

De openbaring van het geheimenis van Christus ligt dus vóór op de openbaring van het geheimenis der wetteloosheid. Gods Christus is reeds openbaar. Jezus Christus, onze Heer, heeft al zijn verhoogde en verheerlijkte positie aan Gods rechterhand ingenomen en werkt al met zijn Geest in zijn gemeente. Daardoor gaan er nog vele volwassen zonen van God openbaar komen. Om samen met Jezus het goede werk in hemel en op aarde te voltooien.

De antichrist kan zich pas in de eindtijd openbaren, in het laatste uur (1 Joh.2:18 NBG – Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.). Hij moet zijn positie in de geestelijke wereld tegenover Jezus nog innemen. Pas daarna komen er meer en meer antichristen/antichristussen openbaar, ontstaat er een antichristelijke gemeente.

In de aanlooptijd naar dat moment in de eindtijd gaan er wel ‘voorlopers’ rond op aarde, mensen in wie je al iets van (het werk van) de komende antichrist ziet.

De antichrist en zijn volgelingen komen uit de gemeente van Jezus voort (1Joh.2:19 NBG – Zij zijn van ons uitgegaan maar zij waren uit ons niet;). De werking van de wetteloze, antichristelijke geest richt zich dus in eerste instantie op de gemeente van Jezus, om daarin mensen tot afval te brengen. De bijbel waarschuwt daarvoor. Daarom schrijven wij over deze dingen. We hebben in onze tijd dus niet alleen te maken met de werking van de Geest die van God en Jezus uitgaat om vele zonen tot heerlijkheid te voeren. We worden ook geconfronteerd met de werking van de wetteloze, antichristelijke geest die mensen tot ongehoorzaamheid en wetteloosheid, tot afval wil verleiden, met de bedoeling hen in het verderf te storten.

Jezus gaat evenwel vooraan. Hij heeft het initiatief. Hij kent de weg van begin tot einde. Hij leidt zijn gemeente met vaste hand naar de top van de (hemelse) berg Sion. Hoe de vijand ook te keer gaat en wat er ook gaat gebeuren. Jezus voltooit het goede werk dat Hij begonnen is; zijn dag breekt aan. Daar mogen we zeker van zijn.

Wanneer wij ten allen tijde en onder alle omstandigheden de Heer Jezus Christus blijven aandoen, volstrekt het geheimenis van Christus zich ook in onze levens. De boze kan dan op ons geen enkel voordeel behalen. laten we dat goed voor ogen houden.


Tot zover het stuk uit het boek van Cees Visser: de strijd tussen licht en duisternis.

Cees Visser heeft vijf ondertussen vijf studieboeken geschreven. Je kan ze vinden op de pagina Voedsel van deze site.

Een Reactie op “Gods plan – grote lijnen (een deel)

  1. In een verscheidenheid aan onderwerpen betreffende een persoonlijke geloofsbeleving, probeert de auteur van deze website de lezers aan het denken te zetten. Op een bijzonder interessante en creatieve manier worden onderwerpen aangedragen, die uitnodigen tot zelfreflectie en aansporen om te komen tot een positief kritische geloofsbeleving. Het is geen uitdaging tot het voeren van discussies over geloofsvisies met (pennen)strijd tot gevolg, maar een diep persoonlijk verlangen van de auteur om het allesomvattende plan van God met ieder mens helder voor het voetlicht te brengen. Boeiend en zeer de moeite waard!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s