God is enkel goed!

Op deze website staat al op de pagina wie is God e.e.a. te lezen over God.

In dit gedeelte wil ik kort in gaan op:  God is enkel goed…In hem is geen kwaad of verdeeldheid.

1 Johannes 1:5-10 ( NBG  1951)
5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; 7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander;

1 Johannes 4:8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 

Als ik met mensen, vaak christelijke mensen, spreek over dat God enkel goed is, in Hem  geen kwaad is, of God straft niet maar is wel rechtvaardig, komt het gesprek vaak op gedeeltes uit het oude testament waar staat dat Gods toorn ontbrandde, dat God vernietigde etc. etc. Dat staat er inderdaad ook. Soms als je zoekt in de verschillende vertalingen zijn er wel verschillende woorden vermeld.

Zelf ben ik overtuigd van het volgende:

Toen ik begon met het schrijven van dit stukje opende ik willekeurig de bijbel. De NBG 1951 vertaling. Ik heb deze vertaling al eens doorgelezen van begin tot en met het einde. Bij iedere tekst die mij opviel over de toorn van God, de vernietigende God, de gramschap des Heren etc. heb ik een gele stip neergezet. En er de woorden: “grondtekst” naast geschreven. Daar wil ik nog eens extra naar kijken.

De pagina die openviel was bij het hoofdstuk 2 Kronieken 24 en 25. Er stond een gele stip bij hfd. 25 vers 15 en 16. Amasja keert terug van het verslaan der Edomieten. Hij heeft de goden van de Seïrieten meegenomen, stelt ze voor hem op, boog zich en ontstak offers voor hen. Gods toorn ontstak en Hij stuurde een profeet om hem hier op te wijzen. Amasja luister niet naar de profeet en veroordeelt hem zelfs.  vers 16: Toen hield de profeet op en zeide: Ik bemerk, dat God besloten heeft u in het verderf te storten; omdat gij dit doet en niet naar mijn raad luistert. 

Dit is een opmerking van de profeet. Hij zegt: ik bemerk…   De profeten waren mensen die als een soort “spreekbuis” van God waren. Ze leefden vaak in afzondering en probeerden zo dicht mogelijk bij en met God te leven. Zij zagen God, volgens mij, anders dan dat Jezus God, Zijn vader, zag. God gebruikte ze vaak om het volk te waarschuwen, te roepen om terug te keren naar Hem of om juist bij Hem te blijven. Het volk en vele leiders keerden zich vaak om van God en volgde de afgoden en afgoderij. Tot groot verdriet van God.

Wat is God geduldig geweest, en is Hij nog steeds met jou, met mij, met ons!

Hoofdstuk 24 van 2 Kronieken geeft in vers 20 en 21 een duidelijk antwoord ( een hoofdstuk eerder). Het gaat over Zekarja, de zoon van de priester Jojada. Daar staat dat Gods Geest hem vervulde. In de Naardense vertaling staat: de Geest van God Jojada heeft overkleed.  Dat vind ik mooier aangezien Jezus pas de eerste is die vervuld is met Gods Geest en dit bovengenoemde voor Zijn tijd was. Dus God doet als het ware een kleed van Zijn aanwezigheid over Jojada heen.

Jojada zegt tot het volk dat in vers 18: het huis van de Here, de God hunner vaderen, verlieten en de gewijde palen en de afgodsbeelden dienden…

Hij zegt dus tot het volk: Zo zegt God: waarom overtreed gij de geboden des Heren en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij Hem verlaten hebt, heeft Hij u verlaten.

Deze uitspraak kost Zekarja zijn leven. Hij wordt door de mensen gestenigd en sterft.

Wat wil ik hiermee zeggen? Als wij God verlaten, dan verlaat Hij ons. Hij kan dan niet meer bij ons zijn omdat wij duisternis liever hebben dan licht. Straft God dan? Ik denk dat wij als mens zelf kiezen voor onze straf, onze “vernietiging” als wij weg gaan bij God. Vernietiging is m.i. geestelijk dood. Afgescheiden van God en Jezus en van het eeuwige leven in Gods koninkrijk.

Nog een bijbeltekst die afgelopen week las. In genesis 38 gaat het over Juda, de zoon van Jakob.  vs 7: De eerstgeborene van Juda wekte het misnoegen de Heren op, en de Here doodde hem. Dit staat inde NBG vertaling. In vers 11 gaat het over de andere zoon Onan.  Ook over hem staat in de NBG geschreven: en Hij (de Here) doodde ook hem.

Kijk ik naar wat er in de Naardense vertaling staat, dan lees ik in beide gevallen: en de Ene (God) laat hem sterven. 

Het woordje “laat” geeft m.i. aan dat God de beiden zonen van Juda over geeft, los laat. Ze niet meer beschermt. Als je iets laat gebeuren dan doe je er niets meer aan of mee. Zo doet God het volgens mij ook. Hij laat ze los. De keuzes die de mannen maken leiden in dit geval naar de dood. Ze stappen uit Gods bescherming. Waar zonde is kan God niet zijn. Ze kiezen voor het klimaat van zonde en dood.

Kort benoem ik deze teksten en de vertalingen om enigszins duidelijk te maken dat het goed is om vertalingen te vergelijken. Maar bovenal vind ik het belangrijk uit te gaan van bepaalde principes, wetmatigheden.  God is in het oude testament niet een andere God dan in het nieuwe testament. God is en blijft dezelfde. We kennen vaak menselijke eigenschappen toe aan God…Dat moet juist andersom. We mogen Goddelijke eigenschappen toe passen, ons eigen maken.

Jezus zegt in onderstaand tekstgedeelte duidelijk wie God is. Kijk maar naar mij, zegt Jezus, dan zie je de Vader. En heeft Jezus ooit iemand vermoord?

Johannes 14: 8- 10

Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 10 Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 11 Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 

Een mooi voorbeeld uit het oude testament over hoe God ingrijpt vind ik in onderstaand verhaal. Het staat in Genesis 35. Jakob gaat op verzoek van God opnieuw naar Betel. Voordat Jakob vertrekt vraagt hij, in vers 2, zijn hele huis en allen die bij hem waren: Doe weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen.  vers 4: Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.

( In het hoofdstuk hiervoor Hfd. 34, moorden twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, alle mannen in de stad waar de verkrachter van hun zus Dina woonde. Ze hadden buiten Jakob om een list bedacht om zich te wreken).

Jakob wordt daarna door God dus aangespoord om op weg te gaan naar Betel. Het gebied te verlaten. Maar eerst dus om alles wat afgoderij is weg te doen en zich te reinigen. Mede na de verkeerde handelswijze van Simeon en Levi. In de Naardense vertaling staat dat: als ze opbreken valt er een verlamming van God over de steden die hen omringen; die hebben niet achter de zonen van Jakob aangejaagd.

God vraagt aan Jakob om zijn huis helemaal”schoon” te maken. Zich te verootmoedigen. God vernietigt daarna niet de volkeren, maar verlamt ze. De satan, Gods vijand, bracht de zonde in de wereld en daarmede de dood.

Dit past m.i. meer bij God.  Ons Godsbeeld is bepalend voor hoe wij de bijbel lezen en begrijpen. Ons Godsbeeld is bepalend voor hoe wij Zijn plan met de mensheid zien. Ons Godsbeeld is sterk beïnvloed door o.a. het calvinisme. Ons Godsbeeld kan sterk beïnvloed zijn door hoe wij onze natuurlijke vader kennen. etc. etc.

God is geen “watje”, Hij draait Zijn spreekwoordelijke hoofd niet af en toe weg. Hij is een rechtvaardig God. Met rechtvaardig en rechtvaardigheid begrijp ik dat Hij alles weer in de “juiste verhouding” zal zetten. Alles zal ooit weer recht komen. Laat dat maar aan God over. Hij heeft het laatste woord.

Kijk daarom naar Jezus. Hij laat zien wie God werkelijk is. Pak die lijn en houd die vast!!

12/11/2017