God en de heilige Geest

In de gedachte van de drie-eenheid word de heilige Geest als persoon gezien. Een derde persoon in de drie-eenheid. Op deze site is er meer te vinden over stromingen en ontwikkelingen in de christelijke wereld. Over diverse leerstellingen.

Zelf omschrijf ik de heilige Geest als “God in aktie” . God werkt door Zijn Geest. Maar Zijn Geest is deel van Hem.  Staat niet apart van Hem.  Er zijn teksten in de Bijbel die je kunt vertalen alsof de heilige Geest echt apart staat, is. Maar er zijn ook teksten die wijzen op dat God zelf die Geest is. We zouden daar oeverloos over kunnen discussiëren. Dat heeft geen zin. Het gaat er om wat je wilt zien en geloven.

God wil delen van Zijn Geest aan hen die hun leven aan God hebben gegeven. Die zich bekeerd hebben en laten dopen in die Geest. Die Jezus als Leidsman willen volgen. Die op willen groeien tot volwassen zonen van God.

Cees Visser schrijft daar over in zijn serie boeken genaamd: Gods plan met mensen. In deel 3 hoofdstuk 6 de vijfde paragraaf:

Geestesdoop: antwoord van God
Voor de doop in heilige Geest geldt hetzelfde. Van oorsprong is die doop het prachtige antwoord van Jahweh op de volmaakte keuze van de mens. Het is Gods JA naar de mens, vol liefde en geloof, geconcretiseerd in woord en daad. Dat krijgt voor het eerst zijn beslag bij Jezus, na zijn doop in water.

De doop in heilige Geest bewerkt in een geestelijk volwassen mens een directe en volledige vervulling met Gods Geest. God geeft zijn Geest niet met mate, maar in overvloed (Joh.3:34 NBG/NBV). Als een volmaakt mens zijn hart daar volledig voor opent, staat niets die volkomen doorwerking van de Geest in de weg. Je kunt het vergelijken met een schone, volledig vetvrije spons die wordt ondergedompeld in water. Die spons zuigt zich onmiddellijk vol, raakt volkomen doordrenkt van dat water.

De zonde maakt niet alleen de waterdoop ‘onhaalbaar’ voor mensen. Ook de doop in heilige Geest komt daardoor buiten bereik. God kan geen gemeenschap hebben met mensen die onder de macht zijn gekomen van Satan en Dood. God is heilig. Hij kan geen onheilige, onrechtvaardige mensen in zijn geestelijk lichaam opnemen. Zelfs de toegerekende rechtvaardigheid in de tijd van het Oude Verbond, het rechtvaardig zijn ‘naar de wet’, is daarvoor niet toereikend. Alleen heilige, rechtvaardige mensen kunnen Gods Geest in hun hart ontvangen en één geest worden met God.

Omdat niemand op die wijze rechtvaardig is (Ps.143:2), zelfs niet één (Rom.3:10-12), duurt het tot de komst van Jezus dat God zijn heilige Geest in het hart van een heilig mens kan uitstorten. Jezus wordt daarmee Gods Gezalfde, de eersteling van de hele mensheid, en tevens de door God beloofde redder en verlosser van mensen.

Door zijn werk als Lam van God neemt Jezus de zonde van de wereld weg. Hij reinigt mensen die in Hem geloven, van hun zonden. Hij maakt hen heilig en rechtvaardig voor God. Daarmee brengt Hij ook de doop in heilige Geest weer binnen hun bereik. In Hem kan het verbond van liefde en trouw tussen God en mensen alsnog gesloten worden, ondanks alles wat er is gebeurd en misschien nog steeds gebeurt. Wat een onmetelijke liefde en genade van God komt openbaar in Jezus Christus, onze Heer!

==================================

Als we God vragen te komen in ons leven door Zijn geest dan vragen we God zelf! Hij deelt dan van Zijn Geest aan ons. Dat doet Hij graag, Hij wil Zijn wezen met ieder mens delen.

18/11/2018