De satan

De tegenstander van God, de satan

God heeft een tegenstander, de duivel, ook wel de satan genoemd. Hij is een gevallen engel. De machtigste engel die er was. Hij stond bovenaan in de hiërarchie van engelen, voor de schepping van de mens, het dichtst bij God.

Door de schepping van de mens verloor satan zijn bevoorrechte positie aan de mens. De mens werd Gods partner. Lucifer  (zijn toenmalige naam) moest zijn plek inleveren. Hij werd jaloers. Jaloers op de mens. Hij nam zich voor om de mens van God weg te halen met als uiteindelijk doel: De mensheid vernietigen.

In Johannes 8 zegt Jezus tegen de Joden : Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. ( vers 22-44)

  • Wat wil satan nu eigenlijk?

De mensheid bij God weghalen, weghouden om uiteindelijk te vernietigen. ( Zie vernietigen als niet bij God zijn. Geen kind van Hem zijn. Geen eeuwig leven hebben bij God en Jezus). Hij wil er alles aan doen om te voorkomen dat de zonen van God openbaar komen in de schepping,  alles aan doen om te voorkomen dat de gemeente van Jezus Christus zichtbaar wordt, want dan is het tijdperk begonnen dat uiteindelijk zijn val en opsluiting zal betekenen.

  • Sliep satan in het oude testament? Waarom zien / lezen we niet veel over hem in het OT?  Was hij minder actief? Zit God achter alle ellende? M.a.w. krijgt God niet bijna overal de schuld van?

Dit zijn een aantal gedachtes, vragen waar nader op ingegaan moet worden. Ik geloof niet dat de satan minder actief was in het oude testament. Al bij de schepping van de mens was hij er als de kippen bij om de mens te verleiden. In het boek openbaring gaat het nogsteeds over satan, de oude slang, en over de dood, hoe zij uiteindelijk overwonnen zullen worden. Bij de geboorte van Jezus inspireerde satan Herodes tot de kindermoord. Om zo er voor te zorgen dat de kleine Jezus vermoord zou worden. Na de doop van Jezus ging Hij naar de woestijn. Ook daar was de satan al aan het begin van de bediening van Jezus er direct bij. In de woestijn verzocht satan Jezus om Zich aan hem te onderwerpen. Jezus ging niet in op deze verzoekingen. Ook hier zie je dus het belang van satan om God tegen te werken en Zijn plan te dwarsbomen.

In het oude testament zie je hoe er toch steeds door God een weg uit benauwende omstandigheden gegeven wordt zodat de bloedlijn in stand bleef. De bloedlijn die uiteindelijk de Zoon van God voort zou brengen. Deze benauwende omstandigheden in het oude testament zijn niet veroorzaakt door God. Mijns inziens is de satan continue bezig geweest om mensen te manipuleren en beïnvloeden om het plan van God, de komst van de tweede en laatste Adam, de eerste volwassen Zoon van God, tegen te gaan. De beloofde Messias, Verlosser zou er niet mogen komen. Maar God is sterker Hij bracht redding. Iedere keer opnieuw. De keuze van de mens om niet gehoorzaam te zijn aan God, en dus de satan te dienen, veroorzaakte veel moeilijke omstandigheden waar God steeds in moest grijpen.

In het oude testament wordt een paar keer iets over de satan verteld: ( teksten zoeken)

Maar hij is zeker de hele tijd bezig geweest om God tegen te werken in Zijn plan met de mensheid. De satan en zijn demonen sliepen niet!

Een aantal kenmerken van de werkwijze van satan:

* Hij verschuilt zich vaak. In Deut1:26 – 27 morden de Israëlieten over de problemen waar ze steeds in kwamen:  Maar gij waart weerspannig tegen het bevel van de Here, uw God; gij mordet in uw tenten en zeidet: omdat de Here ons haat, heeft Hij ons uit het land Egypte geleid om ons om te brengen in de macht van de Amorieten en ons te verdelgen. Hier krijgt God de schuld voor problemen die door de satan worden veroorzaakt.

*Hij zet mensen op tot opstand:  In 1 Sam 10:27 spreekt de Bijbel over Belial’s kinderen. De eigennaam Belial is in veel vertalingen wegvertaald. Er staat nietswaardige lieden.( Belial (ook: Beliar) is een demon die bekend is in het Jodendom, Christendom en Satanisme. Belial, of Beliar in het grieks, was bij de joden in het oude Palestina een boze geest van de duisternis en de goddeloosheid. In het Oude Testament wordt gesproken van Belial-mannen. Dat zijn tegenstanders van orde en gezag.). Belial is dan ook de naam van een gevallen engel die werkt voor de satan.

*Hij is onrecht en brengt dus onrecht (Ez. 28:15: totdat er onrecht in u werd gevonden), hij is zelfs een aartszondaar geworden.

*Hij streeft naar macht. Toen God de mens schiep, heeft Hij de man en de vrouw de heerschappij over de wereld gegevens ( Gen. 1:28 – ‘Vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over al het gedierte der aarde en al het gevogelte de hemels, en al wat op de aarde kruipt’). Toen de mens de satan gehoorzaamde, droeg hij daarmee zijn onderkoningschap over aan satan. Zo werd hij de ‘overste der wereld’. Kreeg hij macht.

*Satan zit achter alle vorm van verslaving, hij maakt de mens werkelijk tot een slaaf. God is vrijheid, Jezus brengt vrijheid.

*Satan heeft de ziekte in de wereld gebracht. Lichamelijke en geestelijke ziektes. Satan slaat Job, met toestemming van God, met ziekte. Jezus spreekt over één ziektegeval heel concreet als iemand die reeds achttien jaar een geest van zwakheid had en verkromd was en zich geheel niet kon oprichten. Er staan ook verschillende verhalen over mensen die geestelijk bezet terrein waren en door Jezus en ook zijn discipelen bevrijd werden.

*Satan is de vernietiger, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. (1 Petr.5:8)

Hij is hoogmoedig en maakt mensen hoogmoedig, hij is de grote wetteloze, hij streeft naar macht, hij zit achter verslaving, hij maakt de mens tot slaaf, hij heeft ziekte in de wereld gebracht, hij is de vernietiger, hij veroorzaakt verdeeldheid, hij is een spotter en is de grote aanklager.

Wat ik in vele kerken mis is de vrijmoedigheid om te spreken over de plannen en listen van de satan. Het lijkt alsof hij zich, net zoals in het oude testament, nu nog steeds verschuilt. Is het niet vreemd dat er weinig in spreekbeurten over hem als vijand van God en Jezus gesproken wordt?  Ik bedoel niet om satan de eer te geven, maar m.i. is er om ieder mens een strijd. En in een strijd is het belangrijk je tegenstander te (onder)kennen zodat je weet tegen wie je strijd. En wat zijn doel is. Om de satan in Jezus naam en met Hem te overwinnen.

Ik vermoed dat het niet praten over de tegenstander van God in kerk of gemeentes misschien leidt tot vollere kerkzalen. Mensen horen er gemiddeld genomen niet graag over in de kerk of gemeente. Ze vinden het beangstigend. We horen liever een preek over genade. Is dat niet gek? Waarom angst als je een kind van God bent?  Gek eigenlijk dat we wel eens willen griezelen bij een griezelfilm of dat Halloween steeds meer “gewoon” wordt maar spreken over en inzicht krijgen in hoe de satan werkt is iets waar we ons liever niet mee bezig houden. Dat is eng. Wordt wakker en krijg zicht op die geestelijke werkelijkheid. Dat is niet eng, maar verhelderend. Je gaat snappen tegen wie de strijd is. En weet en houd vast: Jezus heeft de satan overwonnen. Aan Hem alle eer!

N.B. Het leven met God en Jezus is niet alleen een strijd. Niet een continue gevecht. Maar als je het over je tegenstander hebt gaat het wel over strijd. Op deze site staan ook meer aspecten over discipelschap, het leven met en voor Jezus. Dit leven is een mooi en rijk leven waar we iedere dag mogen leren leven uit Zijn hand en voor Zijn koninkrijk. Daar mogen we ook van genieten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s