Bekering

Bekering:

Voor dat je verder leest, kijk eerst deze korte clip. Het geeft heel mooi in het kort het verlossingswerk van Jezus aan. ( Kanttekening: Ik geloof dat God en Jezus verschillend zijn namelijk God schept de wereld, Jezus is de Zoon van God, Hij redt de mens(heid) én Jezus wordt geboren op aarde als Zoon van God, hij daalde niet af vanuit de Hemel. Meer hier over op christelijke dogma’s ).

Zeker een mooie, pakkende clip!

Marcus 1: 4-5 : …..geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.  Ook in de lofzang van Zacharias in Lucas 1 vers 76 en 77 staat een profetie over Johannes waarin staat: En gij, kind, zult een profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God,…..

Verder in Marcus 1 vers 14 en 15 staat geschreven: En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, [enHij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Jezus roept op om je “om te keren” van je huidige weg zonder God en een leven te gaan leiden met God en voor God.

Bekering, wat is dat en waarom? –  Vrijgemaakt worden van het recht van satan op jouw leven. Jezus is de verlosser van de zonden en overwinnaar over satan en de dood. Moeilijke teksten? Dit betekent het:

Door de zondeval in het paradijs heeft satan het “recht op de mens” verworven, doordat de mens voor hem, de satan en zijn listige woorden en valse beloften, heeft gekozen door te luisteren naar hem en te doen wat hij vroeg. Dus heeft de mens voor de zonde gekozen  i.p.v. te luisteren naar God, zijn Schepper. De mens kiest nu nogsteeds tegen God en dus voor de satan. Dit klinkt hard maar als je niet in God gelooft en voor Hem kiest……dan blijft de satan recht op jou houden. Vanwege de zondeval. Ieder mens moet persoonlijk weer de weg terug nemen/kiezen naar God. Jezus en Zijn verlossingswerk zijn daar de sleutel in. Geen andere religie of religieuze persoon kan dat voor je doen. Jezus alleen, door Zijn leven voor jou te geven, de keuzes daar in en Zijn overwinning op Golgotha. Hij is opgestaan voor jou!! Om je de mogelijkheid te geven terug te kunnen naar je Schepper. Je hemelse Vader.

Op het moment dat ik dit stuk schrijf is in de afgelopen week Fidel Castro overleden. Fidel Castro was een Cubaans revolutionair en politicus. Hij was communist en lange tijd president van Cuba. In een eerder opgenomen interview voor de televisie dat vanwege zijn overlijden nog eens uitgezonden werd, vertelde hij dat hij niet geloofde in God. Hij zei dat als hij zou sterven dan eindigde het leven, zijn leven. Dan eindigde hij met bestaan. Dan was het over. Dat was zijn overtuiging. Hij was vroeger gestopt met geloven in God door alle dogma’s en leerstellingen die er waren, die hij steeds gehoord had en waarnaar hij moest leven. Wat een uitzichtloos leven heb je dan! Door je antipathie tegen kerken en leringen heb je het geloof in God los gelaten. Ten diepste snap ik dat wel. Maar lees zelf de bijbel en kijk naar Jezus. Hij stelde de dogma’s en leerstellingen van de Farizeeërs en schriftgeleerden openlijk tentoon en aan de kaak. En nog zie je dat kerken de ware boodschap van Jezus missen, dat ze doorborduren op leerstellingen en dogma’s ( Onder de C van dsCpl vind je meer over leerstellingen, dogma’s en geloofsovertuigingen). De ware boodschap van Jezus, Zijn verlossingswerk wordt vaak niet verkondigd. De persoonlijke groei als kind van God naar zoon van God wordt heel veel niet verkondigd. Over de tegenstander van God, de satan wordt ook vaak niet gepredikt. Maar in plaats daarvan bepalen regels het geloof. Niet een persoonlijke relatie met Jezus en God.

En dat is nou juist wat Jezus voorleeft en wat God wil!! Ze willen een persoonlijke relatie met je en dat je, van alles wat je naar beneden trekt, je gevangen houdt, waar je moe en moedeloos van wordt, los mag komen.

signpost-164908_1280

Oude engelse wegwijzer van een public footpath

Dat je van jezelf mag gaan houden, dat je gelooft vrij te kunnen komen van alle pijn en verdriet, zorg en last. Dat je opnieuw geboren mag worden in de hemel, dat je helemaal schoon wordt doordat je alles, jezelf helemaal, overgeeft aan Jezus en je bekeert van de weg waar je op bent. Die weg hoeft helemaal niet verkeerd te lijken, maar als Jezus geen deel van die weg mag zijn en God voor jou niet bestaat, dan eindig je als Fidel Castro. zonder uitzicht en leven in eeuwigheid. Dan blijf je gevangen en mis je de ware vrijheid die God alleen maar geven kan.

Zoals een kind bij de geboorte uit de verborgenheid te voorschijn komt en een nieuwe levensfase begint, zo gaat de onzienlijke, geestelijke, mens na zijn wedergeboorte, bekering zijn plaats in nemen in het koninkrijk van God, de hemelsferen.

Bekering is niet complex, het is een keuze. Net zoals het plaatje hierboven van de wegwijzer betreft het een public footpath. Niet een weg voor speciaal geselecteerden, maar een weg voor iedereen! Kies jij de weg van Jezus?

december 2016

Doop in water:

Jezus spreekt in Marcus 16:16 : Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Dat behoud mag je zien als het gaan beantwoorden aan het doel van God met de mens, met jou. Dat je verder mag gaan groeien naar een volwassen zoon van God. ( Zie zoonschap).

Jezus spreekt over de volgorde wie gelooft én zich laat dopen. Het begint dus bij geloven. Dit is een diepe ingreep in iemands leven. De Bijbel spreekt dan ook over dood, begrafenis en opstanding. Dit kan niet uitgebeeld worden met enkele druppels. Johannes doopte Jezus volledig onder in het water. Er staat namelijk: Terstond nadat Jezus gedoopt was steeg Hij op uit het water (Matth. 3:16) . En Jezus sprak dan ook de woorden: Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Jezus werd in water gedoopt en na zijn doop steeg Hij op uit het water. Met aldus bedoelt Jezus dat dit de wijze is, waarop gedoopt moet worden. Bij de doop in water belijdt je voor God en de mensen en in de hemelsferen, dat je voor Jezus kiest!

De Bijbel spreekt verder over het ‘bad der wedergeboorte'(Tit. 3 vers 5). Hiermee wordt bedoeld dat het woord van God als een reinigend waterbad werkzaam is. Er wordt daarom gesproken van het ‘waterbad met het woord’ ( Ef 5:27). Zoals een mens in de natuurlijke wereld van vuil gereinigd wordt door het water, zo wordt de inwendige mens gereinigd of gewassen van zijn zondeschuld door zich geestelijk onder te dompelen in de woorden Gods. Deze reinigen hem en doen hem vernieuwd als een rechtvaardige opstaan. Zo sprak Jezus tegen zijn discipelen: ‘Gij zijt nu rein, om het woord, dat Ik tot u gesproken heb’ ( Joh. 15:3). Neem jij Jezus woorden aan? Wil jij je bekeren en geloof jij dat Jezus de weg tot behoud is voor in de eeuwigheid? Geloof dan en laat je dopen. Word vrij!!

Doop in heilige Geest:

De doop in heilige Geest is een prachtig, goddelijk geschenk dat niet voor geld te verkrijgen is (Hand.8:20). Je ontvangt het ‘om niet’ van Jezus, de doper in heilige Geest.

Zoals Jezus leeft in gemeenschap met God, mogen wij leren leven in gemeenschap met Jezus. Door de doop in heilige Geest worden wij één geest met Hem. Hierin werkt Jezus het plan van God met mensen uit. Hij openbaart Zich in en door zijn gemeente zoals God Zich in en door Hem openbaart (zie Joh.17:20-23). In één Geest gedrenkt mogen wij komen tot een samengegroeid leven, tot een volkomen eenheid met Hem in wezen en werken. In deze groeiende eenheid en verbondenheid worden wij door Hem begiftigd met alles wat tot leven en godsvrucht strekt. Door het werkelijke kennen van Hem krijgen wij deel aan de goddelijke natuur (2Pe.1:3-4). Wij mogen rijk worden in Hem in elk opzicht, en vol verlangen uitzien naar zijn volledige openbaring in ons. Hierbij zal het ons – als leden van zijn lichaam – aan geen enkele genadegave ontbreken (naar 1Kor.1:5-7).

Jezus werkt door organische inspiratie: Hij zet je in als levend lid van zijn lichaam. Je fungeert als ‘mond’ en ‘hand’; je doet dienst als zijn mond en zijn hand. Dit gebeurt vanuit het concrete samengroeien met Hem in denken en doen, in woord en daad. Je wordt één geest met Hem (1Kor.6:17): door de werking van zijn Geest in je hart vindt er een verdergaande éénwording met Hem plaats in wezen en werken, in handel en wandel.

Met de doop in heilige Geest krijg je dus in de hemelse gewesten een plaats in Christus (Ef.2:6). Je krijgt gemeenschap met Jezus in heilige Geest, een verbondenheid van hart tot hart: je wordt één geest met Hem (1Kor.6:17)

Zonder doop in heilige Geest blijf je geestelijk in de kinderschoenen staan; je bereikt niet waartoe God je aanneemt, je beantwoordt niet aan je goddelijke bestemming: het komen van rechtvaardiging tot verheerlijking (Rom.8:30). Je doet hierin niet alleen jezelf tekort, maar vooral God, je Schepper, je Vader.

(overgenomen uit deel vier van de studiereeks van Cees Visser)

Mijn persoonlijke getuigenis over deze doop in heilige Geest is dat ik kort voor mijn doop in water in 1988 om deze doop gevraagd heb. Ik moest keuzes maken in mijn leven die ik zeer moeilijk vond om te maken. Ik wist echter dat ze goed waren, Gods weg. Ik leefde in twee werelden. Dat kon en wilde ik niet meer. Deze doop was geen spectaculaire gebeurtenis. Er is met mij door oudsten uit de gemeente die ik toen bezocht gebeden. Een eenvoudig gebed. Ik heb mij na die tijd nooit meer eenzaam gevoeld. De situaties waren nog niet weg. Ik moest er stap voor stap door heen, maar ik ervoer dat ik niet alleen was. God was veel dichterbij. Zijn Geest was in mij, er is in die jaren steeds meer een eenheid gegroeid tussen Gods Geest en mijn geest. God verandert mijn denken, mijn zijn, mijn verlangens en helpt mij om te kiezen. Ik ben vrede in mijn hart gaan ervaren. Nog steeds, na ruim 30 jaar, wordt die eenheid met God groter en hechter. De vrede blijft en de angst is weg. Ik zou niet meer zonder God willen. Het is Zijn Geest in mij die mij steeds meer leidt. Hij wachtte op mijn vraag en gaf mij wat ik nodig heb. Hij weet wat ik nodig had en heb. Hij weet wat jij nodig hebt. Na het geschenk dat Jezus Zijn leven voor jou en mij gegeven heeft, om de brug te slaan naar God, Onze vader, de breuk te herstellen, is dit het twee na belangrijkste geschenk  in mijn leven als volgeling van Jezus: Gods Geest in mij. Een persoonlijke relatie met Hem. Zijn Geest maakt dat mogelijk.

Voorbeelden van bekeringsverhalen. ( in de toekomst wil ik hier korte persoonlijke getuigenissen zetten over bekeringsverhalen)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s